Presentació

Inici > Què és GLOBALleida > Presentació

                                                           

GLOBALleida és un projecte inter-institucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions.

Missió

Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

Visió

Esdevenir el referent a la demarcació de Lleida en l’àmbit del foment de l’emprenedoria i de l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials,i la projecció exterior del territori per tal de contribuir al seu desenvolupament econòmic, empresarial i territorial.

Valors

Cooperació

la col·laboració entre institucions permet aprofitar tots els recursos disponibles al territori de Lleida així com establir aliances públicoprivades.

Coordinació

la coordinació i integració dels recursos permet oferir un ampli ventall de serveis, tendir a l’autofinançament i a la suficiència de les diferent àrees operatives.

Eficiència

l’orientació a resultats de GLOBALleida suposa sistemes d’avaluació i millora contínua amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis i la generació de valor.

Desenvolupament del talent

la formació contínua, el treball en equip i la transversalitat són factors clau per al lideratge, desenvolupament i gestió de projectes amb garantia d’èxit i excel·lència.

Visibilitat

la integració de recursos econòmics i humans permet orientar-se a projectes tractors d’alt impacte que donen gran visibilitat i projecció exterior al territori.

Territorialitat

és un compromís de GLOBALleida mantenir una presència significativa en tot el territori lleidatà i contribuir al seu desenvolupament.

Eixos

Persones

el coneixement és el principal actiu que condicionarà el nivell de benestar social en elfutur. Així doncs, en l’economia actual, el coneixement i les persones són la clau de la competitivitat.

Empreses

la dimensió empresarial és una de les limitacions més importants de les empreses lleidatanes, donat que aquest factor condiciona tant el seu accés a nous mercats com la seva capacitat de recerca i innovació. Cal que les empreses assoleixin la seva dimensió mínima eficient, és a dir, la dimensió que necessiten en cada cas per competir de forma eficient en un entorn global.

Territori

desenvolupar la demarcació de Lleida com un territori atractiu i connectat, tant internament com amb l’exterior. El desenvolupament de infraestructures, ja siguin de comunicacions com culturals i tecnològiques, juguen un paper fonamental per tenir un territori connectat i per configurar un territori atractiu i obert.