Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) s’allarguen fins al 30 de juny (BOE núm. 134, de 12 de maig).

El decret aprovat, fruit de l’acord entre Govern, sindicats i empresaris, preveu estendre fins al 30 de juny d’aquest any els ERTOs de força major derivats de la Covid-19, ja sigui per força major total (sense reinici de l’activitat ) o parcial (recuperació d’una part de l’activitat). En aquest últim cas, s’assenyala que, a l’hora de reincorporar treballadors a l’activitat, es primaran els ajustos via reducció de jornada.

La norma estableix que no podran acollir-se a ERTOs de força major les empreses i entitats amb domicili en paradisos fiscals.

A més, es precisa que les empreses que s’acullin a aquests procediments no podran repartir dividends durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació de l’ERTO, excepte si tornen a la Seguretat Social les quotes de les que van ser exonerades. No obstant això, aquesta limitació no serà aplicable a les empreses que, a 29 de febrer d’aquest any, comptaven amb menys de 50 treballadors.

El text preveu que les prestacions per desocupació associades als ERTOs (que es concedeixen sense necessitat de complir el període de carència) es mantindran fins al 30 de juny, excepte les dels fixos-discontinus, que seran d’aplicació fins al 31 de desembre . No obstant això, el Govern també es reserva la possibilitat de prorrogar aquestes prestacions si així ho veu necessari.

D’acord amb aquest Reial decret llei, es facilitarà la transició d’ERTOs de força major a ERTOs per causes organitzatives, tècniques, econòmiques o de producció. Als ERTOs per causes organitzatives, econòmiques, tècniques o de producció que s’iniciïn després de l’entrada en vigor d’aquest nou decret i fins al 30 de juny els seran d’explicació les característiques especials establertes en la regulació del 17 de març. Es permetrà, a més, que aquests últims es tramitin mentre estigui vigent un ERTO de força major.

 

Exempcions de quotes amb la tornada a l’activitat

La regulació que es va donar a mitjans de març als ERTOs per força major derivats de la Covid-19 estableix una exoneració de cotitzacions del 75% per a les empreses que a 29 de febrer d’aquest any tinguessin més de 50 treballadors en alta a la Seguretat Social i del 100% per a les que tinguessin menys de 50 treballadors. En el text del decret s’assenyala que aquestes exempcions es mantindran al maig i juny per als ERTOs de força major total.

En el cas d’ERTOs de força major parcial, l’empresa, a partir de la data d’efectes de la renúncia a l’ERTO, es beneficiarà d’una exempció de la quota empresarial pels treballadors que tornin a la seva activitat del 85% al ​​maig i del 70% al juny en el cas que a 29 de febrer d’enguany la seva plantilla fos inferior a 50 treballadors. Si comptava amb més de 50 a aquesta data, l’exempció arribarà al 60% el maig i el 45% al ​​juny.

En el cas dels treballadors que continuïn amb els seus contractes suspesos des de la data d’efectes de la renúncia a l’ERTO, l’exempció empresarial serà d’un 60% al maig i del 45% al ​​juny per a empreses de menys de 50 treballadors, i del 45% al maig i del 30% al juny per a les que tinguin més de 50 empleats. Totes aquestes exempcions podran ser prorrogades en els mateixos termes o en altres diferents si així ho decideix el Consell de Ministres o ser esteses a ERTOs basats en causes objectives.

 

Es flexibilitza el compromís de mantenir l’ocupació

La regulació de mitjans de març vinculava les exoneracions de quotes dels ERTOs per força major derivats de la Covid-19 al fet que les empreses mantinguessin l’ocupació durant sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

En el decret es flexibilitza aquesta clàusula, tot i que no desapareix. S’especifica que aquest còmput de sis mesos començarà a comptar des de la incorporació efectiva a la feina de persones afectades pel ERTO, tot i que aquest sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís de manteniment de l’ocupació es considera incomplert si s’acomiada a qualsevol treballador afectat pel ERTO, encara que amb excepcions (acomiadament disciplinari procedent, dimissió, mort, jubilació, incapacitat total, absoluta o gran invalidesa i extinció d’un contracte temporal per finalització de seva vigència o per la fi de l’obra o servei contractat). En el cas d’incompliment d’aquesta clàusula, les empreses hauran de tornar totes les quotes de les que van ser exonerades, amb recàrrec i interessos de demora.

Ara bé, en el text s’especifica que aquest compromís de mantenir l’ocupació sis mesos després de reprendre l’activitat no és aplicable a aquelles empreses que tinguin risc d’entrar en concurs de creditors segons els termes que estableix l’article 5.2 de la Llei Concursal.

Així mateix, s’ha afegit un nou paràgraf, respecte al text anterior, per suavitzar el compromís de manteniment de l’ocupació en les activitats estacionals, com les turístiques. Així, la norma estableix que aquest compromís “es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d’aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació”.

Aquest decret entra en vigor des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i estarà vigent durant l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Per a més informació: RDL 18/2020, de 12 de maig (BOE núm. 134)