Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament de quotes de préstecs públics

S’aplica un ajornament extraordinari del calendari de reemborsament de préstecs concedits per Comunitats Autònomes i Entitats Locals a Empreses i autònoms afectats per la crisi sanitària provocada per el COVID-19.

Podran sol·licitar l’ajornament del pagament del principal i/o interessos a satisfer en el que resta de l’any 2020. En conseqüència els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions, seran exigibles a la mateixa data de l’any següent al que figura a la resolució de la concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Beneficiaris

Empreses i Treballadors autònoms prestataris de crèdits o préstecs financers quina titularitat correspongui a una Comunitat Autònoma o Entitat Local als que la crisi sanitària provocada per el COVID-19 o les mesures adoptades per a pal·liar la mateixa els hagin originat períodes d’inactivitat, reducció significativa en el volum de vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre al pagament de la mateixa.

 

Termini

La sol·licitud s’haurà de realitzar abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de concessió.

El termini màxim per a la resolució del procediment i la seva notificació serà d’1 mes a partir de la presentació de la sol·licitud.

L’estimació de la sol·licitud comportarà la modificació del calendari d’amortització, respectant el termini màxim del préstec, podent fraccionar les quotes ajornades. Aquestes meritaran el mateix tipus d’interès del préstec, sense que es puguin aplicar despeses ni costos financers.

Tramitació

Mitjançant sol·licitud a l’entitat pública atorgant del préstec.