Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des de l’1 d’abril fins el 30 de maig de 2020, inclosos.

Requisits

Quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a les fixades a la normativa tributària i superiors a 100 euros.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Condicions

El termini serà de 6 mesos des de la finalització del termini d’ingrés que correspongui, d’acord amb el previst a l’article 108 del Reglament (UE) n. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 9 d’octubre de 2013 per el que s’estableix el codi duaner de la Unió.

No es meritaran interessos de demora de els primers 3 mesos de l’ajornament.

 

Tramitació

Agència Tributària

 

Més informació

BOE 91, d’1 d’abril de 2020

Article 82.2A) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.