L’Ajuntament de Lleida facilita el pagament de taxes i tributs amb ajornaments dels terminis i fraccionaments sense interessos

L’Ajuntament de Lleida ha adoptat diverses mesures per ajudar a la ciutadania a fer front als seus deures tributaris durant la situació actual d’emergència sanitària per l’epidèmia del Covid-19.

Així, d’una banda, s’apliquen les previsions del Reial Decret 8/2020 de 17 de març, que imposa una flexibilització dels terminis de pagament, tant en període voluntari com en període executiu. Aquesta mesura també afecta el pagament derivat dels acords d’ajornament i fraccionament.

Per tant, les liquidacions tributàries que tenien com a termini màxim els dies 20 de març o 5 d’abril –com és el cas de l’ICIO o la plusvàlua– queden automàticament ajornades fins al 30 d’abril. Les notificades a partir d’avui (que s’havien enviat abans de declarar l’estat d’alarma) podran pagar-se almenys fins al 20 de maig, o més enllà si així ho preveu el seu termini general.

Pel que fa als fraccionaments, els que vencin el 5 d’abril veuen ampliat el seu termini fins al 30 d’abril, mentre que els nous fraccionaments aprovats a partir d’ara tindran el seu primer venciment a partir del 20 de maig.

I de l’altra, com que els cobraments de taxes i tributs de notificació periòdica i col·lectiva (com són l’IBI, el IAE, l’impost de circulació i les taxes de brossa, ocupació de via pública i guals, per exemple) queden fora d’aquesta regulació estatal, la Paeria tramitarà, un cop finalitzi la situació d’alarma, una modificació de les ordenances i la resta de regulacions pròpies que fixen el calendari fiscal municipal, per tal de permetre l’ajornament d’algunes de les dates de càrrec dels rebuts, allargant així el seu període de cobrança.

Concretament, s’ha donat llum verda a que el període de cobrament en voluntària dels rebuts no domiciliats de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de residus de locals tancats i el preu públic per a la recollida i gestió de residus comercials s’amplia fins al 20 de juliol (inicialment era del 2 de març al 20 de maig).

També s’ajornarà el càrrec dels rebuts domiciliats per a la recollida i gestió de residus comercials de l’1 d’abril al 6 de de juliol i les noves dates de cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires, carpes, veles i para-sols i la taxa dels horts de Rufea seran del 7 de setembre al 20 de novembre (fins ara eren del 4 de maig al 20 de juliol).

Per fer possible aquesta flexibilitat en el pagament, l’Ajuntament de Lleida ha modificat el seu calendari fiscal i també modificarà l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció. La modificació de l’ordenança permetrà que el contribuent que no pugui fer front als pagaments pugui realitzar, fent una sol·licitud prèvia, un fraccionament sense interessos que es podria fer efectiu en aquestes condicions fins al mes de desembre.

També es permetrà que es pugui demanar més d’un fraccionament de pagament de deutes en executiva. Les noves mesures tindran efectes sobre tots els deutes pendents, independentment a la data de modificació de l’ordenança.

Així doncs, el nou calendari de pagament de tributs pel 2020 és el següent:

Per a més informació: Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) de l’Ajuntament de Lleida https://economia.paeria.cat/area-economica/ogat