Ajut de fins a 2.000 € per a persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la facturació

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19.

 

 Persones beneficiàries:

Les persones treballadores autònomes persona física (no s’inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laboral, els treballadors autònoms col·laboradors i els membres d’òrgans d’administració de societats).

  

Requisits:

 • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
 • Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19.

Quantia de l’ajut:

Fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas, l’import de l’ajut serà inferior a 100€ ni superior a 2.000€.

 

Determinació de l’import de l’ajut:

Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

Persones treballadores autònomes que es van donar d’alta al RETA a partir de l’1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l’import de l’ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

La determinació del l’import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual de l’activitat per compte propi.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950€, i també ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte el mes de març de 2019, o respecte a la mitjana dels mesos anteriors per als autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació objectiva, l’import de l’ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l’Agència Tributària del primer trimestre de 2020. L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

 

Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses:

La persona treballadora beneficiària ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l’administració de la Generalitat de Catalunya la documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud següent:

 • Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, d’acord amb el Pla de verificació i control aprovat pel departament.

 

Pagament:

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

Formulari de sol·licitud i lloc presentació:

Disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

Només per aquelles persones que no disposin dels mecanismes per a fer-ho i no disposin de DNI, ni tarja sanitària individual ni accés a la signatura electrònica IdCat Mòbil, podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l’ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica. L’ús d’aquest formulari està reservat exclusivament a les persones que compleixin els requisits d’aquest apartat. La comprovació de l’autenticació de la persona interessada es realitzarà amb posterioritat a la tramitació d’aquest procediment.

 

Termini de presentació:

Un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC. Per tant, fins el dia 5 de maig 2020.

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. Les sol·licituds s’han de resoldre per ordre cronològic de presentació. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l’obtenció de l’ajut.

 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Text íntegre de la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril

Més informació i tràmit: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus