Convocatòria del Consell Comarcal del Segrià per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

 

Amb l’atorgament d’aquestes subvencions es pretén ajudar al manteniment del teixit econòmic local i reprendre l’activitat econòmica dels municipis esmentats que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de prevenció derivades de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, que ha pogut suposar la suspensió de l’obertura d’establiments o la minoració de l’activitat i ha restringit els moviments de les persones amb la disminució d’ingressos que això els ha comportat.

 

Qui pot demanar l’ajut

Les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall, així com aquelles que disposin de l’autorització municipal corresponent per desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, amb un establiment en algun d’aquests municipis, com a mínim.

 

Es podrà presentar una sol·licitud en cadascun dels municipis en què la persona sol·licitant pugui ser beneficiari de l’ajut. En cas que se’n presenti més d’una en un mateix municipi, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s’admetran les següents.

 

Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les quals aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, d’un 50 % respecte al mes de juliol de l’any anterior.

 

En cas d’empreses que es varen donar d’alta com a activitat econòmica durant el tercer trimestre de l’any 2019, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 4t trimestre de l’any 2019 i, en el cas d’altes en dates posteriors, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 1r trimestre de l’any 2020.

 

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant-ne exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

L’activitat de serveis professionals assimilats al comerç al detall inclou tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions de calçat, roba i electrodomèstics, tintoreria i bugaderia, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, activitats de tatuatges i pírcings, serveis de menjar preparat i càtering, centres o clíniques veterinàries, gimnasos i restauració, incloent-hi cafeteries, bars, restaurants, activitats recreatives musicals i establiments d’allotjament turístic.

 

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc d’aquestes bases han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu en algun dels municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp o Torres de Segre, o ésser titulars de llicència de venda no sedentària de productes no alimentaris en alguns dels mercats de marxants dels municipis.
Requisits de les persones beneficiàries

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament on es presenti la sol·licitud i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 3. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 4. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant allò que estableix l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 5. No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
 6. En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d’alta, en el moment de presentació de la sol·licitud, en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 7. Complir els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis recollits a l’Annex 2 d’aquesta Resolució.
 8. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura de la declaració responsable que s’inclou al formulari de sol·licitud de l’ajut.

 

 

Documentació que cal adjuntar

Junt amb el model normalitzat de sol.licitud que trobareu a la web i que ja inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits, només caldrà adjuntar:

 • Full de transferència bancària signada
 • Document d’autorització en cas d’actuar per representant
 • En cas d’oposició a que l’administració comprovi que no hi hagi deutes pendents, caldrà aportar certificat negatiu de deute de l’Ajuntament de Lleida, certificat negatiu de deute amb la TGSS i certificat negatiu d’obligacions tributàries de l’AEAT.

 

 

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació de:

 • 2.000 € per persona beneficiària
 • 400 € per persona titular activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris

 

Termini de presentació de les sol·licitud: Del 30 d’octubre al 12 de novembre

 

Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.
No obstant això, en cap cas l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions procedents d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi l’import de la pèrdua de facturació.
Tramitació de les sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’establiment en què es presta l’activitat comercial, o tingui autorització municipal per desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris.

Sol·licituds a l’Ajuntament de Lleida, en qualsevol d’aquests enllaços:

https://www.paeria.cat/ajutscovid

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=2091

Sol·licituds als Ajuntaments d’Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre: telemàticament com a “instància genèrica” o presencialment amb cita prèvia

 

 

 

Més informació:

 

Consulteu les bases

Consulteu la convocatòria

Preguntes Freqüents: