CONVOCATORIA D’ AJUTS EXTRAORDINARIS PER A L’ ANY 2020, PER AL MANTENIMENT DE L’ OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

 

El Servei Públic d’ Ocupació de Catalunya ha publicat l’ obertura d’ una subvenció per al manteniment de l’ ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per la declaració de l’ estat d’ alarma.

Actuacions subvencionables

 • Manteniment de l’ ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.
 • Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’ estat d’ alarma i l’ hagin mantingut durant el període de suspensió de l’ activitat empresarial provocada per l’ estat d’ alarma. Ha d’ existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’ entitat beneficiaria, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.
 • A efectes de determinar la quantia de l’ ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla per entitat beneficiaria.
 • Cal mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’ estat d’ alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’ atorgament de l’ ajutper al reinici de l’ activitat. Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant s l’ entitat beneficiària les ha pogut substituir com si no, acomiadaments per causes objectives, disciplinàries, procedents, la dimissió, ,mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador, fi de crida de les persones amb contracte fix discontinu, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’ objecte de la subvenció.
 • L’ entitat beneficiaria, haurà d’ identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l’ estat d’ alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos.

Entitats beneficiàries

Les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’ alta al Regim Especial del Treballador Autònom de la Seguretat Social ( RETA ) o a una mutualitat del col·legi professional com a règim alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treballa a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’ estat d’ alarma  regulat al Reial decret 646/2020, del 14 de març.

S’ entendrà com a suspensió d’ activitat els supòsits següents:

 • La suspensió d’ obertura indicats en el Reial decret.

O bé,

 • La suspensió de l’ activitat a conseqüència d’ haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’ acord amb la normativa vigent, l’ activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’ any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació d’ haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l’ alta al RETA o inscripció.

Requisits específics per obtenir la condició d’ entitat beneficiària

 • Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupi fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que nosuperi els 2 milions d’ euros.
 • Queden excloses les persones membres d’ òrgans d’ administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

Quantia

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05€ per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul

Termini de presentació

S’obre el termini de presentació el 31/07/2020 i restarà obert fins al 30/09/2020 inclòs. El procediment de concessió és de concurrència no competitiva el que vol dir que les sol·licituds s’ instruiran per ordre de presentació i fins l’ exhauriment del pressupost.

La presentació serà telemàtica a través de l’ adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=microempreses

Resolució i notificació

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos a comptar des de la data de la presentació.

Pagament

Es comprovarà d’ofici si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb Seguretat Social.

Es tramitarà mitjançant una bestreta del 90% de l’ import de la subvenció. El pagament del 10% restant s’ ha de tramitar un cop l’ activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

Termini d’ execució

S’ iniciarà l’ endemà de la notificació de resolució d’ atorgament, i tindrà una durada de dotze mesos.

Documentació d’ execució

 • Contractes de treball de les persones que formen part de la plantilla.
 • Còpia de la comunicació a les persones treballadores conforme el manteniment del seu contracte està cofinançat pel FSE d’ acord amb el model normalitzat.

Justificació

La modalitat de justificació és acreditació per mòduls. Haurà d’ incloure una memòria justificativa, amb el següent contingut:

 • Declaració que inclourà el detall de la situació de la plantilla un cop finalitzat el període de dotze mesos, d’ acord amb el model normalitzat.

Aquestes actuacions, que tenen el mòdul com a modalitat de finançament i justificació , queden acreditades amb la comprovació efectiva del manteniment de l’ ocupació de les persones de la plantilla.

Aquesta justificació s’ haurà de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del període subvencionable.

Règim de compatibilitat dels ajuts

Són compatibles amb qualsevol altre ajut.

Sol·licitud dels l’ajuts

És pot fer la sol·licitud a partir del dia 31 de juliol a través de la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=microempreses

Documentació relacionada