Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (Convocatòria)

 

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA. Agència Catalana de Turisme

 

Objecte

Fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Agències de viatges.

d) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

 

Requisits

  1. a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d’estar inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

    b) En el cas dels titulars d’establiments d’allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. Es considerarà que el titular de l’establiment és la persona que consta inscrita com a tal al Registre de Turisme de Catalunya. En el cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la que consta inscrita al Registre de Turisme de Catalunya, haurà de declarar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal i indicar la data i/o número de llicencia o habilitació.

    c) En el cas dels agents de viatges, han d’estar donats d’alta, concretament, en l’epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques (en endavant, IAE), secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”.

    d) En el cas dels establiments i les activitats d’interès turístic, han d’acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. Aquest requisit s’ha d’acreditar, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l’objecte social que consta en la seva escriptura de constitució, i en el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.

    e) En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, han d’estar donades d’alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l’IAE: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d’habitatges”. Han d’indicar en el formulari de sol·licitud l’import liquidat en concepte d’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’octubre del 2019 al setembre del 2020 per als habitatges d’ús turístic que gestionen, així com el nombre d’establiments en gestió que tenien al març del 2020.

 

Dotació pressupostària

19.000.000,00 d’euros.

 

Quantia

Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
– Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
– Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic quedarà articulada en dos trams.
– Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
– Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

 

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

Termini de presentació

S’iniciarà a les 9.00 hores del dia 26 de novembre i fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020.

 

Normativa

Més informació i accés al tràmit:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/