ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

És una línia d’ajuts destinada a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a reprendre l’activitat un cop passat l’estat d’alarma.

 

Destinataris:

Son beneficiaris d’aquesta subvenció els professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

A qui va destinada la subvenció?

 • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos, i explotadors d’habitatges d’ús turístic
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori
 • Guies de turisme habilitats

 

A qui NO va destinada la subvenció?

 • Aquesta línia d’ajuts exclou expressament els establiments de restauració i allotjaments juvenils.

Quantia dels ajuts:

La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

Requisits que cal complir:

 • Tenir un màxim de 5 persones treballadores (fixes o discontínues) abans de l’inici de la crisi de la COVID-19, destinades a l’àmbit turístic de l’activitat.
 • Tenir una facturació màxima de 500.000,00 € en el darrer exercici.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.
 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d’alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Queden excloses aquelles persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única empresa tot i estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).
 • En els cas de les explotadores d’habitatges d’ús turístic, han d’estar donades d’alta (amb una antelació mínima de 12 mesos a la presentació de la sol·licitud) en algun dels següents epígrafs de la secció primera de l’impost sobre activitats econòmiques: 685, corresponent a “allotjaments turístics extra hotelers”; al 686, corresponent a “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”; o 861.1, corresponent a “lloguer d’habitatges”. Així mateix els HUTS que gestionen hauran de disposar de la corresponent llicència municipal que els habiliti.
 • Estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d’un any a l’inici de la entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, és a dir, des del 14 de març de 2019.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

Despeses subvencionables:

Els 2.500,00€ seran per fer front a les despeses de la posada en funcionament de l’activitat en el termini dels dos mesos següents a l’aixecament o finalització del tancament obligat pel Decret 463/2020 de 14 de març.

Despeses corrents consistents en lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i sous, necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual una vegada s’aixequi la suspensió de la seva activitat habitual.

Les condicions per a què aquestes despeses siguin subvencionades són:

 • Que siguin abonades pel beneficiari en el moment que torni a posar en marxa l’activitat, en un període màxim de 2 mesos des que s’aixequi la suspensió de l’activitat. (Les factures acreditatives hauran d’anar a nom del titular de l’activitat).
 • Que mantingui la seva activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

Justificació económica de les despeses subvencionables:

La justificació de les despeses s’haurà de presentar amb data límit de 31 d’octubre de 2020.

La justificació es realitzarà mitjançant una declaració responsable i la presentació de la documentació següent:

 • Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.
 • Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha d’anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor/ora). Les despeses s’han de pagar abans de la data de justificació econòmica.

Termini de presentació de la sol·licitud:

Des del 16 d’abril de 2020 i fins a exhaurir el pressupost.

Sol·licituds:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La signatura de la sol·licitud, així com els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions, s’ha de fer mitjançant la utilització dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html)

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, i fins exhaurir el pressupost.

Comptabilitat:

Són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Tal com s’especifica a la base 5.2, l’activitat ha de continuar en marxa com a mínim durant un any amb posterioritat a l’atorgament de la subvenció. Per tant, aquest ajut és incompatible amb qualsevol ajuda per cessament d’activitat.

Més informació.

ATENCIÓ! Segons nota publicada el dia 18/04/2020 a les 15:29h al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya queda SUSPESA la presentació de noves sol·licituds de subvencions per a professionals del sector turístic afectats econòmicament pel COVID-19, atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts.

Aquest tràmit es podia sol·licitar fins a exhaurir el pressupost.