La Diputació de Lleida ha anunciat una sèrie de mesures per facilitar el pagament d’impostos a la ciutadania davant l’emergència sanitària del coronavirus.

Una de les primeres mesures preses és que, des de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, es facilitarà l’ampliació dels terminis per tal que la ciutadania pugui pagar en període de recaptació voluntària els impostos i taxes municipals sense que això suposi endarrerir ni disminuir les bestretes als ajuntaments.

En l’actualitat, el període de recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica finalitzava el dia 30 de març, però ja s’ha signat el decret per mitjà del qual el termini s’amplia fins al 21 de maig.

Així com també, els ajornaments i fraccionaments concedits que tenien càrrecs bancaris previstos pel 6 d’abril o el 5 de maig, es retarden dos mesos i començaran a carregar-se a partir del 5 de juny.

Per un ajornament o fraccionament ja concedit per part de l’OAGRTL on hi havia previst un càrrec al banc el dia 6 d’abril o el dia 5 de maig, se suspenen 2 mesos.

Per tant, es començaran a carregar a partir del dia 5 de juny (els que estaven previstos el 6 d’abril) i el 6 de juliol (els del 5 de maig).

Per a més información: http://www.oagrtl.cat/?set_language=ca