REDUCCIÓ UNIVERSAL DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, va aprovar una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua per a les famílies i les empreses en el seu rebut.

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s’aplicaran les mesures següents de manera automàtica a la factura de l’aigua per a tots els ciutadans i totes les empreses, sense necessitat de fer cap tràmit:

  • Per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
  • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics.
  • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
  • Reducció del 50% als usuaris ramaders.

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’agència corresponent al mateix període de consum.

No obstant això, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Més informació:

Nota de premsa.

Decret Llei 8/2020 de 24 de març – DOGC (Capítol IV, Article 8).

Informació a l’Agència Catalana de l’Aigua

AJORNAMENT DE LES LIQUIDACIONS DEL CÀNON DE L’AIGUA

La Generalitat de Catalunya també ha aprovat mesures per facilitar la liquiditat de les petites empreses i autònoms arran de la situació de la Covid-19, ajornant el pagament del cànon de l’aigua, aplicant dues mesures:

a) Les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimilables d’aigua que tinguin la condició de microempreses o petita empresa o d’autònom poden acollir-se a un ajornament sense interessos de les liquidacions de cànon de l’aigua que contenen el període abril-maig 2020, que emet directament l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les condicions de l’ajornament són les següents:

  1. El termini de l’ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la seva sol·licitud, i no es pot estendre més enllà del 31 de desembre de 2020.
  2. No s’acrediten interessos de demora durant aquest període.
  3. Si l’import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garanties relacionades per a aquests supòsits en l’article 82.2 de la Llei 58/2003, general tributària.

L’ajornament podrà sol·licitar-se, una vegada s’hagi rebut la liquidació corresponent al segon trimestre 2020 (no abans del mes de juny).

b) En el moment que s’aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació d’autoliquidacions i pagament prevista en l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, les entitats subministradores d’aigua que atorguin ajornaments del pagament sense interessos dels seus rebuts d’aigua, podran ajornar el pagament d’aquests imports a l’hora d’ingressar les autoliquidacions del cànon de l’aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels mesos d’abril i maig de 2020.

El Govern també ha aprovat mesures relatives a la presentació de les liquidacions del cànon de l’aigua. Per a les autoliquidacions que s’havien de presentar durant l’estat d’alarma, el nou termini de presentació serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent al final de l’estat d’alarma. En el que respecta a les autoliquidacions trimestrals, les corresponents al primer trimestre del 2020 s’hauran d’ingressar entre l’1 i el 20 de juliol següent.

Més informació:

Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril

Informació a l’Agència Catalana de l’Aigua