El Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’aproven determinades mesures urgents de caràcter temporal en matèria d’ocupació agrària que va entrar en vigor el 9 d’abril, té per objecte afavorir la contractació temporal de persones treballadores en el sector agrari per assegurar el manteniment de l’activitat agrària durant la vigència de l’estat d’alarma.

La vigència d’aquestes mesures de flexibilització previstes en el Reial Decret llei 13/2020 s’han prorrogat fins al 30 de setembre de 2020 segons estableix el Reial Decret llei 19/2020.

Per tant, la contractació temporal de treballadors en el sector agrari i ramader es prorrogarà fins al 30 de setembre, en lloc de fins al 30 de juny com recollia fins ara el Reial Decret llei 13/2020 de mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

I, les empreses i empresaris hauran de comunicar als serveis públics d’ocupació autonòmics, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la seva concertació, les contractacions la vigència del qual s’acordi prorrogar, indicant la nova data de finalització.

En definitiva, els contractes laborals afectats per aquestes mesures urgents en matèria d’ocupació agrària seran tots aquells de caràcter temporal per a desenvolupar activitats en règim d’alienitat i dependència en explotacions agràries compreses en qualsevol dels codis de CNAE propis de l’activitat agrària, la signatura i la finalització dels quals estiguin compreses entre el 9 d’abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020.

Podran ser beneficiaris d’aquestes mesures de caràcter temporal les persones que a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 13/2020, és a dir, el 9 d’abril es trobin el alguna d’aquestes situacions:

  • Situació d’atur o cessament d’activitat.
  • Persones treballadores els contractes de les quals s’hagin vist temporalment suspesos a conseqüència del tancament temporal de l’activitat conforme a l’assenyalat en l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en els termes assenyalats en l’article 3.1.b
  • Persones migrants que el seu permís de treball finalitzi en el període comprés entre la declaració de l’estat d’alarma  (14 de març)  i el 30 de setembre de 2020, la seva pròrroga es determinarà a través d’instruccions de la Secretaria d’Estat de Migracions.
  • Joves nacionals de tercers països d’entre 18 i 21 anys, que podran obtenir permisos de treball per incorporar-se a la campanya de recollida de collites.

Altres requisits que s’han previst són:

  • Els domicilis de les persones contractades han de ser pròxims als llocs de treball per limitar els desplaçaments.
  • Les retribucions percebudes de l’activitat laboral seran compatibles amb les diferents prestacions d’atur.

– Subsidi d’atur regulat en el Reial decret 5/1997, de 10 de gener pel qual es regula el subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

– Prestació d’atur com a conseqüència d’estar inclòs en un ERTO, s’exclou persones treballadores afectades per ERTOs per la crisi derivada de la Covid-19.

– Altres prestacions d’atur regulades en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

– Prestació per cessament d’activitat per les causes previstes a l’article 331 de la Llei General de la Seguretat Social, a exclusió d’aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

– Qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o benefici social, atorgada per qualsevol Administració i que sigui incompatible amb el treball.

  • Les retribucions percebudes de l’activitat laboral no seran compatibles amb:

– Prestacions econòmiques de Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i durant la lactància natural.

– Pensions d’incapacitat permanent contributiva, tret dels supòsits de compatibilitat previstos a la LGSS.

– Prestació obligatòria per naixement i cura del menor de la Seguretat Social.

  • Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a efectes dels límits de rendes establerts per les prestacions contributives i no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements mínims de les pensions contributives.
  • L’empresari en tot moment ha d’assegurar la disponibilitat de medis de prevenció apropiats davant la COVID-19.

Més informació:

Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril

Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig