Principals mesures financeres per a autònoms i empreses aprovades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19

 

Durant el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, els partícips de plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents casos:

  • Particulars que es trobin en situació legal de desocupats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • Empresaris o empresàries titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència de l’establert  a l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma.
  • Treballadors per compte propi o autònoms que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Tramitació

Caldrà fer la sol•licitud a la gestora del pla de pensions.

 

Més informació

BOE 91, d’1 d’abril de 2020

 

 

Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació (BOE núm. 112 de 22 d’abril).

El Govern ha aprovat un nou Reial Decret que preveu les normes sobre disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 que complementa i precisa l’establert al Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.

Documentació a presentar:

  • Afectats per un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es presentarà el certificat de l’empresa en el que s’acrediti que s’ha vist afectat per l’ERTO, indicant els efectes del mateix en la relació laboral.
  • Empresaris o empresàries titulars d’establiments que la seva obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma segons l’establert a l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Es presentarà declaració en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) de la disposició addicional vigèsima del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.
  • Treballadors per compte propi o autònoms que hagin cessat la seva activitat durant l’estat d’alarma decretat pel Govern per la COVID-19. Es presentarà el certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per la persona interessada.

En cas que la persona sol·licitant no pogués portar algun dels documents requerits, podrà presentar una declaració responsable que justifiqui que pels motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, l’impedeix aportar els documents. Un cop finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà d’un mes per aportar els documents que no hagués facilitat.

Quanties màximes de l’import rescatat:

L’import tindrà com a límit màxim la menor de les dos quanties següents:

Primera:

Els afectats per un ERTO derivat de la COVID-19: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’ERTO, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, justificats amb l’última nòmina prèvia a aquesta situació.

Els empresaris i empresàries titulars d’establiments en els quals l’obertura al públic s’hagi vist suspesa pel decret de l’estat d’alarma (article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març): els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d’obertura al públic, amb un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional. Justificats mitjançant la presentació de la declaració anual de l’IRPF de l’exercici anterior i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA de l’últim trimestre. Així mateix, s’haurà d’aportar una declaració responsable en la que es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

Els autònoms que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma: els ingressos nets que s’hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament de l’activitat durant un període de còmput màxim igual a la vigència de l’estat d’alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la declaració anual de l’IRPF de l’exercici anterior i, en tot cas, el pagament fraccionat de l’IRPF i les autoliquidacions de l’IVA de l’últim trimestre. Així mateix, s’haurà d’aportar una declaració responsable en la que es quantifiqui l’import mensual de reducció d’ingressos.

 

Segona

El resultat de prorratejar per al període de durada de l’ERTO, o de la suspensió de l’obertura al públic de l’establiment o del cessament de l’activitat, l’IPREM anual per 12 pagues vigents aquest 2020 multiplicat per tres.

Les quanties i la documentació indicades podran ser modificats pel Reial Decret, conforme al que es disposa en l’apartat 3 de la disposició addicional vigèsima del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

Més informació: Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril (BOE núm. 112 de 22 d’abril)