Principals mesures econòmiques per a autònoms i empreses aprovades en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19

 

 

Suspensió o modificació de contractes de subministraments

 

  1. Contractes d’electricitat

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els treballadors per compte propi i autònoms podran suspendre o modificar en qualsevol moment els seus contractes de subministrament o pròrrogues, per contractar una oferta alternativa amb un altre comercialitzador, per adaptar els seus contractes a les noves pautes de consum, sense que procedeixi cap penalització.

 

Beneficiaris

Empreses i empresaris individuals o autònoms.

 

Termini

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió podrà sol·licitar la seva reactivació.

La comercialitzadora haurà de procedir a la reactivació del contracte i les modificacions corresponents en un termini màxim de cinc dies naturals, i sense que procedeixi repercussió de cap cost sobre el consumidor.

Excepcions

Els pagaments per drets d’extensió per increments de potencia contractada superior a la contractada abans de l’inici de l’estat d’alarma.

Els pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides. I en el cas de que resultés necessari el canvi d’equips de mesura o pagament d’actuacions sobre equips de control i mesura previstos al capítol VII del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel que s’estableix la metodologia de retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.

  1. Contractes de gas natural

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat d’empreses, treballadors per compte propi i autònoms podran acollir-se a les següents mesures:

a) El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del caudal diari contractat, la inclusió d’un escalat de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.

b) El comercialitzador podrà sol·licitar al distribuïdor o transportista alguna de les següents mesures:

  • b.1) El canvi d’escala de peatges del terme de conducció del peatge de transport i distribució.
  • b.2) La reducció de cabdal contractat en productes de capacitat de sortida de durada estàndard o de durada indefinida, en aquest darrer cas sense que hagin transcorregut 12 mesos des de la darrera modificació de cabdal contractat i sense que susdita modificació es comptabilitzi als efectes del termini mínim per a la sol·licitud d’una nova modificació.
  • b.3) L’anul·lació dels productes de capacitat de sortida contractats i la suspensió temporal de contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció.

c) Tot l’estalvi derivat dels menors pagaments de peatge conseqüència de l’aplicació de les mesures del punt b) hauran de ser repercutits íntegrament al titular del punt de subministrament (autònoms o empreses).

 

 

  1. Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització,  titularitat d’empreses, treballadors per compte propi i autònoms podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, al seu comercialitzador o, en el seu cas, distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

 

Sol·licitud

A cada una de les companyies on es tingui contractat el subministrament. A la sol·licitud haurà d’aparèixer clarament identificats el titular del punt de subministrament i el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS).

Més informació

BOE 91, d’1 d’abril de 2020