El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) i l’Institut Català de Finances (ICF) ha impulsat una línia de finançament, de 10 milions d’euros, per a empreses culturals afectades per la COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

 

Condicions financeres

  • Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
  • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
  • Comissió: sense comissions.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu d’aquesta línia de finançament.

  

Més informació