Mesures de protecció del treball autònom fins al 30 de setembre 2020 (RDL 24/2020, de 26 de juny)

 

EXEMPCIÓ EN LA COTITZACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE HAGIN REBUT LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL RD 463/2020, DE 14 DE MARÇ

El Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, preveu que aquelles persones treballadores autònomes que estiguessis rebent, a 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat, podran acollir-se a exempcions en les cotitzacions de la Seguretat Social, que tindran les quanties següents:

  • 100 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol de 2020
  • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost de 2020
  • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre de 2020

La base de cotització exempta serà la que la persona autònoma tingui en cadascun dels mesos indicats.

L’exempció de la cotització serà incompatible amb la nova prestació de cessament de l’activitat.

 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT ORDINARI PER A AUTÒNOMS QUE HAGIN REBUT LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT EXTRAORDINARI DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Aquelles persones treballadores autònomes que han estat rebent fins al 30 de juny de 2020 la prestació extraordinària per cessament d’activitat derivada de la Covid-19 prevista en l’article 17 del RDL 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat recollida a la Llei General de Seguretat Social (Reial Decret Llei 8/2015, de 30 d’octubre), sempre que es compleixin certs requisits definits als apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma:

  • Estar afiliat i inscrit en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, si s’escau.
  • Complir amb el període mínim de cotització per cessament d’activitat.
  • No arribar a l’edat ordinària de jubilació per poder optar a la pensió, llevat que la persona treballadora autònoma no acrediti el període mínim de cotització requerit.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Així mateix, l’accés a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Aquesta prestació, que suposa el 70% de la base reguladora i l’exoneració de les quotes per contingències comuns, es pot percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir d’aquesta data només es podrà continuar rebent la prestació si es compleixen tots el requisits que estableix l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

El reconeixement a la prestació el realitzaran les mútues col·laboradores de la Seguretat Social amb efecte 1 de juliol de 2020 si es sol·licita abans del 15 de juliol; si es sol·licita després del 15 de juliol tindrà efectes l’endemà de la sol·licitud, i s’haurà de regularitzar a partir del 31 de gener de 2021.

Comprovades les dades per l’entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, procediran a reclamar les prestacions rebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d’ingressos establerts o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019. L’entitat competent establirà la data d’ingrés dels imports reclamats sense interessos ni recàrrec. Després de la data límit, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos pertinents.

La persona treballadora autònoma que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà:

  • Renunciar-hi en qualsevol moment abans del 31/08/2020, amb efectes a partir del mes següent al de la seva comunicació.
  • Retornar la prestació per iniciativa pròpia, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en aquell mateix període superaran els llindars assenyalats anteriorment.

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Es consideraran persones treballadores autònomes de temporada, aquelles amb una única feina al llarg dels últims dos anys en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant els mesos de març a octubre i que estiguin en alta en els esmentats règims com a persones treballadores autònomes durant almenys cinc mesos a l’any durant aquest període.

A aquest efecte, s’entendrà que ha desenvolupat la seva una única feina durant els mesos de març a octubre sempre que l´alta com a treballador per compte d’altri no superi els 120 dies durant els anys 2018 i 2019.

Seran requisits per causar dret a la prestació:

Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprés entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

No haver estat d’alta o assimilat a l’alta duran el període comprés entre l’1 de març de 2018 i l’1 de març de 2020 en el règim de la Seguretat Social corresponent com treballador per compte d’altri més de 120 dies.

No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny de 2020.

– No haver rebut cap prestació del sistema de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que sigui compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.

– No haver obtingut durant el 2020 uns ingressos superiors a 23.275 euros.

Estar al corrent de pagament i no tenir deutes amb la Seguretat Social. Si no està al corrent de pagament de les quotes, la Seguretat Social li atorgarà un termini de 30 dies naturals per fer efectiu el pagament.

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social del Treballadors de la Mar.

Aquesta prestació extraordinària podrà a començar a meritar-se amb efectes d’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de juliol. En cas contrari els efectes queden fixats al dia següent de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no hi haurà obligació de cotitzar, i el treballador continuarà en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació, sempre que compleixin els requisits establerts.

La gestió d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

En el supòsit que es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran els tràmits de reclamació de les quantitats indegudament percebudes.

En el següent gràfic s’inclou un resum de com queden aquestes noves ajudes als autònoms fins al 30 de setembre de 2020

Referència legal: Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial