Organisme atorgant:  JEFATURA DEL ESTADO

  • Moratòria temporal en el pagament del principal de les quotes dels contractes de préstecs, lísing i rènting de vehicles dedicats al transport públic discrecional de viatgers amb autobús i al transport públic de mercaderies.

S’estableix en favor de les persones jurídiques i els autònoms, l’activitat empresarial dels quals inclogui la realització de transport públic de viatgers o de mercaderies, una moratòria sobre el pagament del principal de les quotes dels contractes de préstecs, lísing i rènting de vehicles dedicats al transport públic discrecional de viatgers amb autobús i al transport públic de mercaderies, incloent el transport de carbó de centrals tèrmiques, de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada, que estiguessin vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, en aquells casos en què experimentin dificultats financeres, en la forma definida en l’article 19, a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

No serà aplicable la mesura establerta en l’apartat anterior en el supòsit d’aquells autobusos vinculats a la prestació d’un servei públic de transport regular de viatgers d’ús general en el marc d’un contracte amb una Administració Pública o subjectes a obligacions de servei públic, en la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei. A tals efectes, les persones jurídiques i autònoms hauran de presentar al creditor una declaració responsable de no estar vinculats a la prestació d’un servei públic de transport regular de viatgers d’ús general en els termes assenyalats.

Sol·licitud de la moratòria.

  1. Els autònoms i persones jurídiques a les quals fa referència podran sol·licitar al creditor un període de moratòria de fins a un màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei en el pagament del principal de les quotes dels contractes detallats prèviament.
  2. La sol·licitud podrà presentar-se des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei fins al final del termini fixat en el punt 10 de les Directrius de l’Autoritat Bancària Europea sobre les moratòries legislatives i no legislatives dels reemborsaments de préstecs aplicades a la llum de la crisi de la COVID 19 (EBA/GL/2020/02) o fins a les ampliacions d’aquest termini que, si escau, poguessin establir-se.

 

Normativa:  Reial Decret llei 25/2020 (BOE 187 de 08.07.2020)

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

Enllaç a la Directriu de l’Autoritat Bancària Europea: https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/guias/EBA-GL-2020-02-ES.pdf