Suspensió temporal parcial o total de contractes laborals per causes de força major 

Es crea la modalitat de suspensió temporal parcial o total del contracte per força major, a causa del Covid-19.

Mesures de tipus Laborals

Entitat atorgant: Departament de Treball

Descripció

Suspensió o Reducció de jornada per causes de força major, econòmiques, productives, etc. Per disminució de la producció, de la facturació i/o de les vendes de manera justificada

Suspensió o Reducció de jornada per Força Major externa                                              

Si es una empresa quina activitat queda cessada o minorada:

  1. per estar inclosa en el pla de contenció o d’emergència Reial Decret 463/2020
  2. per contagi de plantilla o adopció de mesures d’aïllament
  3. per manca de subministrament que els impedeixi seguir amb l’activitat

 

  

Bonificació del 50% de quotes de la Seguretat Social per a treballadors d’activitats vinculades al Turisme

Degut al greuge del sector per tancament d’activitats de turisme, restauració i afins es permet una reducció en les quotes de seguretat social.

Mesures de tipus Laborals

Entitat atorgant: Institut Nacional de Seguretat Social

Bonificació 50% quota Seguretat Social per contingències comuns per a treballadors fixos discontinus del turisme, comerç i hostaleria vinculats al sector turístic. Cal demostrar que hi havia activitat prevista entre gener i juny

 

 

Ajornament de fins a 6 mesos dels pagaments d’impostos a l’Agència Tributària

Es permet un ajornament de fins a 6 mesos per el pagament de les liquidacions de IVA, IRPF i pagaments fraccionats de l’Impost de societats

Mesures de tipus Fiscals

Entitat atorgant: Agència Tributària

Ajornament de l’ingrés del deute tributari de les declaracions, liquidacions i autoliquidacions que vencin entre el 13 de març i el 30 de maig. Ajornament de fins a 6 mesos sense interessos. Adreçat a empreses amb facturació inferior a 6.010.121,04 l’any 2019

 

 

Ampliació de la línia de crèdit Thomas Cook per a activitats vinculades al Turisme

S’amplien els fons destinats al finançament d’activitats vinculades al sector Turisme. BOE 65.

Mesures de tipus Financeres

Entitat atorgant: ICO per mitja de les entitats financeres

Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre al conjunt d’empreses establertes a Espanya incloses a determinats sectors econòmics vinculats al turisme. Entre altres: hotels, allotjaments turístics, restauració, transport, lloguer de vehicles, agències de viatges, activitats culturals, etc. Veure pàgina 25011 BOE 65

 

 

Ajornament de pagament de l’anualitat de préstecs de la Secretaria d’Industria i Turisme

Es permet un ajornament del pagament de l’anualitat dels préstecs, sempre que sigui superior a 6 mesos.

Mesures de tipus Financeres

Entitat atorgant: Secretaria d’Industria i Turisme

 Ajornament de pagaments de préstecs de la Secretaria d’Industria i la Pime. Ajornament del pagament de l’anualitat sempre que el venciment sigui superior a 6 mesos.

Fonts: Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, BOE 65 de 13 de març i Nota interna del Ministeri de Treball i Economia Social sobre expedients de suspensió i reducció de jornada per COVID-19