Mesures extraordinàries adoptades en motiu del Covid-19 per l’Ajuntament d’Alcoletge:

 Per decret d’alcaldia de data 30/03/2020, s’ha MODIFICAT EL CALEDARI DE COBRANÇA PER A 2020, ajornant els terminis inicialment previstos, fixant-los com s’indica:

 

Del dia 4 de maig de 2020 i fins el dia 6 de juliol de 2020 (ambdós inclosos):

  • Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles (Guals). Exercici 2020.

 

Del dia 3 d’agost de 2020 i fins el 5 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos):

  • Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici 2020. (1er període).
  • Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2020.

 

Del dia 5 de novembre de 2020 i fins el dia 5 de gener de 2021 (ambdós inclosos):

  • Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici 2020. (2on període).

 

Per decret d’alcaldia de data 17/03/2020, es van adoptar mesures relatives a la TAXA DE LA LLAR D’INFANTS atenent al tancament dels centres escolars, en els termes següents:

 

Altres mesures relatives a determinades taxes i preus públics:

Havent quedat suspès el servei de la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LO TOSSALET D’ALCOLETGE des del dia 13 de març de 2020 i, fins que es mantingui aquesta situació, les taxes previstes a l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 (SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS D’ALCOLETGE), es prorratejaran en funció dels dies de prestació efectiva dels serveis que s’hi contemplen. En cas que s’hagi procedit a la liquidació íntegra de la mensualitat del mes de març, der forma prèvia a l’adopció d’aquests acords, el prorrateig s’aplicarà en la liquidació/liquidacions posteriors.

 

Per a les liquidacions emeses en expedients de contribucions especials i altres liquidacions d’impostos, taxes o preus públics generats per l’Ajuntament s’amplien igualment els terminis de pagament d’acord amb l’art. 33 del RD Llei 8/2020 de 17 de març:

  • Deutes ja notificats en voluntària o executiva a l’entrada en vigor de la norma (18/03/2020): Els terminis de pagament s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.
  • Deutes que es notifiquin a partir de l’entrada en vigor de la norma ( a partir del 18/03/2020): Els terminis de pagament s’amplien fins el 20 de maig de 2020, excepte que el termini concedit fora major.

 

A aquestes mesures cal sumar les adoptades per L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) que afecten els TRIBUTS MUNICIPALS.

Més informació: http://www.alcoletge.cat/