Mesures extraordinàries que ha aplicat l’Ajuntament de Seròs en relació al Covid-19

Primer: Davant la impossibilitat de prestació dels serveis, s’estableix, la suspensió dels padrons previstos d’aprovació al mes d’abril de les taxes de la Llar d’infants i dels serveis esportius corresponents fins que per decret es restableixi el seu cobrament.

Segon. Davant la impossibilitat de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, s’estableix la interrupció del període impositiu, el qual havia d’iniciar-se el passat 1 de març, de manera que s’iniciarà quan per decret es restableixi aquest període impositiu.

Tercer. Com a mesura urgent extraordinària per fer front a l’impacte social i econòmic del COVID-19, s’estableix que l’ingrés total de la tarifa pel servei de recollida d’escombraries serà fraccionat en quatre quotes en lloc dels de les dues quotes actuals en els períodes determinats per Decret d’Alcaldia.

Més informació: http://www.seros.cat/