1) Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social per autònoms i empreses

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en l’article 34, preveu que la Tresoreria General de la Seguretat Social atorgarà ajornaments de sis mesos, sense interessos, a empreses i treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim de la seguretat social, en el pagament de les seves cotitzacions i per conceptes de recaptació conjunta.

 

Períodes

Per les empreses, el període comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020.

Pels treballadors per compte propi, el període comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020.

 

Beneficiaris

Empreses i treballadors per compte propi que la seva activitat no s’hagi suspès per l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i estiguin incloses en els següents codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009) segons l’Ordre Ministerial que desenvolupa la moratòria de les aportacions empresarials a les cotitzacions socials incloses en el Reial Decret 11/2020.

Codi CNAE 2009DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
119Altres cultius no perennes
129Altres cultius perennes
1812Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
2512Fabricació de fusteria metàl·lica
4322Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
4332Instal·lació de fusteria
4711Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac
4719Altre comerç al detall en establiments no especialitzats
4724Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
7311Agències de publicitat
8623Activitats odontològiques
9602Perruqueria i altres tractaments de bellesa

Exempcions

Aquesta moratòria no serà d’aplicació als codis de compte de cotització pels que les empreses hagin obtingut exempcions, així com en les quotes de recaptació conjunta que hagin aplicat com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i/o reducció de jornada per força major, als que fa referència l’article 24 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Sol·licituds

Empreses: hauran de presentar-se a través del Sistema RED regulat a la Ordre ESS/484/2013. Hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors respecte els que es sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Treballadors per compte propi: a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social (SEDESS)

 

Termini

Les sol·licituds hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins els 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats, sense que sigui aplicable la moratòria a les cotitzacions ja vençudes amb anterioritat a la sol·licitud.

La concessió es comunicarà en el termini dels tres mesos següents a la sol·licitud per mitjans electrònics. En qualsevol cas, es considerarà comunicada en les liquidació de les quotes que es practiquin a partir de la presentació de la sol·licitud.

 

Més informació

Article 34 BOE 91, d’1 d’abril de 2020 (RDL 11/2020).

Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ordre Ministerial (ISM/371/2020, de 24 d’abril) 

 

2) Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en l’article 35, preveu que la Tresoreria de la Seguretat Social atorgarà un ajornament en el pagament dels deutes pendents de liquidar a empreses i treballadors per compte propi.

 

Beneficiaris

Empreses i treballadors per compte propi que no tinguin un ajornament del deute en vigor.

 

Condicions

Es podrà sol·licitar l’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social que el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020.

S’aplicarà un interès del 0,5% en comptes del previst a l’article 23.5 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per el Reial Decret-Llei 8/2015, de 30 d’octubre.

 

Tramitació

Sistema RED de la Tresoreria de la Seguretat Social

 

Termini

Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran de realitzar-se abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini d’ingrés anteriorment assenyalat.

 

El Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents complementàries de suport l’economia i l’ocupació que va entrar en vigor el 22 abril de 2020 modifica l’article 35 del RDL 11/2020 (ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social):

  • Es simplifica el procediment de resolució de l’ajornament.
  • Es fixa un criteri homogeni en la determinació del termini d’amortització mitjançant el pagament esglaonat del deute.
  • S’estableix l’efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del procediment, en relació amb la suspensió dels terminis administratius.
  • Es declara incompatible l’ajornament amb la moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social (regulada a l’article 34 del RDL 11/2020).

 

Més informació

Article 35 BOE 91, d’1 d’abril de 2020 (RDL 11/2020).

Reial Decret-Llei 15/2020

Tresoreria General de la Seguretat Social.