Moratòria de deute hipotecari per a particulars, autònoms i empreses

Els treballadors individuals o autònoms i les empreses podran sol·licitar una moratòria del deute hipotecari contret per a l’adquisició d’immobles afectes a l’activitat, sempre i quan els seus ingressos o facturació hagin tingut una pèrdua substancial de almenys un 40%.

La moratòria també és aplicable a particulars que hagin patit un ERTE o estiguin en situació d’atur a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, i per als propietaris d’habitatges arrendats als que l’arrendador hagi sol·licitat moratòria, reducció o suspensió del contracte d’arrendament.

Termini

Els deutors podran sol·licitar del creditor, fins al 16 d’abril una moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària.

La sol·licitud de la moratòria comportarà la suspensió del deute hipotecari durant un període de tres mesos i la conseqüent inaplicació de la clàusula de venciment anticipat.

La durada de la suspensió podrà ser ampliada per Acord del Consell de Ministres.

 

Sol·licitud i documentació

Certificat expedit per l’Agencia Tributària que justifiqui el cessament de l’activitat (per a treballadors autònoms).

Nota simple del Registre de la Propietat que l’acrediti a favor del sol·licitant.

Escriptures de compravenda del local afecte a l’activitat i del préstec hipotecari concedit.

Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se agreujat en els ingressos segons s’estableix en aquesta línia d’ajut.

Si el sol·licitant no pogués aportar algun dels documents exigits, podrà substituir-lo mitjançant declaració responsable que justifiqui els motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que l’impedeixen l’aportació.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d’un mes per a l’aportació dels documents que no hagués aportat.

Concessió de la moratòria.

Una cop realitzada la sol·licitud l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.

Una cop concedida, l’entitat creditora comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor de no aplicar-se la moratòria no es consideraran vençuts. Durant el període de suspensió no es meritaran interessos.

L’aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni renovació contractual per a que sigui efectiva, però haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure’s al Registre de la propietat. La inscripció d’ampliació del termini inicial tindrà plens efectes.

Tramitació

A l’entitat financera on el deutor tingui subscrit el préstec hipotecari.

Més informació

BOE 91, d’1 d’abril de 2020

Articles 7 a 16 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març