Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació. BOE Núm. 112 (22 d’abril de 2020).

Moratòria en l’arrendament per a usos diferents del de vivenda (habitatge).

Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, moltes activitats econòmiques s’han vist obligades a suspendre la seva activitat o a reduir dràsticament la mateixa. En conseqüència, la manca d’ingressos o la minoració dels mateixos durant el període de l’estat d’alarma pot donar lloc a la incapacitat financera d’autònoms i PIMES per afrontar el compliment, total o parcial, de les seves obligacions de pagament de renda de locals de lloguer que posa en seriós risc la continuïtat de les seves activitats. Es considera, doncs, convenient oferir una resposta que permeti abordar aquesta situació i regular un procediment perquè les parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals.

• Beneficiaris:
– La persona física o jurídica arrendatària d’un local per a ús d’indústria o ús diferent del de vivenda, que tingui arrendada una propietat a una empresa/entitat pública d’habitatge o a un gran tenidor. Es considera com a Gran tenidor tota aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.
– La persona física o jurídica arrendatària d’un local per a ús d’indústria o ús diferent del de vivenda, que tingui arrendada una propietat a un arrendador diferent dels definits en el paràgraf anterior.

• Terminis:
L’arrendatari haurà de sol·licitar l’ajornament en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. Aquest ajornament haurà de ser acceptat per l’arrendador sempre que no s’hagués arribat a un acord previ de moratòria entre les dues parts o de reducció de la renda.
La moratòria en el pagament de la renda per arrendament assenyalada s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19, i sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es compten a partir del moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

• Requisits per poder accedir a aquesta moratòria:
1. En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per un empresari autònom:

a) Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el RDL 463/2020, de 14 de març.
b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de RDL 463/2020, de 14 de març
c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el RDL 463/2020, de 14 de març, si pot acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita l’ajornament en al menys un 75 %, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

2. En cas de contracte d’arrendament d’immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per una PIME:
a) Que no se superin els límits que estableix l’article 257.1 del RDL 1/2010, de 2 de juliol (Llei de societats de capital): menys de 50 treballadors, xifra anual de negoci per sota els 8.000.000,00€ o un actiu al balanç inferior als 4.000.000,00€.
b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de RDL 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara de l’esmentat Reial decret.
c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el RDL 463/2020, de 14 de març, s’haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l’ajornament, en al menys un 75 % en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

• Acreditació dels requisits.
a) La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, d’acord amb la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual, en al menys un 75 % en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre del l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador ho requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat.
b) La suspensió d’activitat, s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Per a més informació: Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació. BOE Núm. 112 (22 d’abril de 2020).