En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada per la COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, s’han flexibilitzat els terminis amb què compta el contribuent i a la vegada s’han establert moratòries en el pagament i la possibilitat de demanar ajornaments.

Documents destacats (Agència Tributària de Catalunya):

Llista resum del nou calendari tributari per a la presentació i ingrés d’autoliquidacions i de la finalització de l’ampliació dels terminis per als tràmits administratius [PDF]

Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva [PDF]

 En funció de l’evolució de la situació provocada per la COVID 19, els terminis recollits en aquests documents poden ser modificats per disposicions legals que es vagin dictant, motiu pel qual aquests documents poden canviar i, per tant, es recomana consultar-los amb periodicitat.

 Més informació (Agència Tributària de Catalunya): https://atc.gencat.cat/ca/inici/