Moratòria de préstecs hipotecaris atorgats per al finançament d’immobles afectes a una activitat turística

D’acord amb el Reial Decret Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.

Els treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya tindran dret a la moratòria sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble afecte al desenvolupament d’una activitat del sector turístic, sempre que:

  • Experimentin dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, i
  • el préstec no hagi estat ja objecte d’alguna de les següents moratòries:

1r. La prevista en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

2n. La prevista en el Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social, i tributàries per a pal·liar els efectes de la Covid-19.

3r. La que voluntàriament hagin acordat entre el deutor i el creditor després de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

Quan el préstec hagi estat objecte d’alguna de les moratòries previstes anteriorment, durant un termini inferior als dotze mesos, el deutor podrà beneficiar-se de la moratòria prevista durant el temps restant fins a arribar a un total de dotze mesos.

Es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària quan els deutors hipotecaris hagin patit en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d’ingressos o de facturació d’almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l’any 2019.

No es considerarà que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària quan:

– El préstec del que es vol sol·licitar la moratòria, havent sigut objecte d’impagament total o parcial d’alguna de les seves quotes des d’abans de l’1 de gener de 2020, a l’entrada en vigor del RDL 25/2020, de 3 de juliol, es trobi en mora.

– S’hagués declarat el concurs del deutor amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Aquesta mesura s’aplicarà als contractes de préstec subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Els deutors hipotecaris podran sol·licitar al creditor un període de moratòria de fins a un màxim de 12 mesos en el pagament del principal del préstec hipotecari, els interessos sí que s’han d’abonar.

  

Moratòries en el supòsit d’arrendaments d’immobles

Si l’immoble afecte al desenvolupament d’una activitat econòmica del sector turístic fos objecte d’un contracte d’arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària ha de concedir a l’arrendatari una moratòria en el pagament de l’arrendament d’almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués aconseguit ja per acord entre les dues parts.

Referència legal: Reial Decret Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació