Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Departament d’Empresa i Coneixement

Concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

 • Persones o entitats beneficiàries:

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
 4. Agències de viatges.
 5. Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

Queden expressament exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i les empreses d’assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d’idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls…).
 • Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions i gremis.
 • Quantia dels ajuts:

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 1. Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
 2. La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

        Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.

        Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.

        Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

A l’efecte d’aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019. En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 • Procediment de concessió

Aquestes subvencions es concediran als sol·licitants que acreditin formar part dels col·lectius que han resultat especialment afectats pel Decret d’estat d’alarma motivada per la crisi de la COVID-19. La concessió d’aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l’acreditació del compliment dels requisits indicats en la base 3 de l’Ordre EMC/82/2020 , sens perjudici dels controls que s’efectuïn amb posterioritat.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

 • Sol·licituds i documentació

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 • Referència legal

DOGC Núm. 8155 Data 16/06/2020.

Per a més informació i accés al tràmit: fes clic aquì

El termini per a sol·licitar la subvenció comença el dia 26 de juny a les 9.00h.