Permís retribuït recuperable a partir del 30 de març per a les persones treballadores per compte aliena

El Govern espanyol ha aprovat un permís retribuït recuperable, regulat pel Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, per a les persones  treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid 19.

El permís retribuït és per tot el personal laboral per compte aliè, que prestin serveis en empreses o entitats de sector públic o privat si la seva activitat no ha estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, no s’aplica als treballadors d’empreses que l’activitat hagi estat paralitzada segons el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Però, a més, segons la norma publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), no serà objecte d’aplicació el permís retribuït regulat a les següents persones treballadores per compte aliè que:

  • Presten serveis en les activitats essencials recollides al Reial Decret Llei 10/2020 (BOE núm. 87, de 29 de març de 2020). Més informació: http://www.globalleida.org/llista-de-les-activitats-essencials-previstes-al-rd-llei-10-2020/
  • Presten serveis en les divisions on en les línies de producció que l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en el llistat anterior.
  • Actualment ja desenvolupen teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials.
  • Estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o tenen el contracte suspès per altres causes legalment previstes.
  • Treballadors contractats per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst en el reial decret llei 10/2020 , de 29 de març de 2020.

El permís és de caràcter obligatori i limitat en el temps del 30 de març al 9 d’abril (ambdós dies inclosos) en el que els treballadors i treballadores no s’han de desplaçar als seus centres de treball per desenvolupar la seva activitat laboral i queden en situació de permís retribuït recuperable.

La retribució ha percebre serà la mateixa que la que hagués tingut d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent-hi salari base i complements salarials.

 

Les hores no treballades s’han de recuperar des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s’haurà de constituir una comissió negociadora, en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector, en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l’empresa. En cas de no arribar a cap acord l’empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa, en el termini de 7 dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.

La norma també assenyala que les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius. En aquest context, correspon a les empreses la decisió sobre les persones específiques que no han d’acollir-se al permís retribuït recuperable i que, per tant, han d’acudir al lloc de treball.

Així mateix, s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, 30 de març, en la que s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris de les persones treballadores entre el lloc de residència i el treball. Aquesta Ordre entra en vigor el 30 de març de 2020 i serà d’aplicació durant la vigència del permís retribuït recuperable regulat al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.

La norma preveu que el permís retribuït recuperable únicament resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte aliè.

En relació a les persones treballadores per compte propi el permís retribuït recuperable regulat pel Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, no resulta d’aplicació. En conseqüència, els autònoms que desenvolupen activitats que no hagin estat suspeses per les mesures de contenció previstes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el desenvolupen, poden continuar prestant els seus serveis.

Així mateix, les persones treballadores per compte aliè que no tinguin que acollir-se al permís retribuït recuperable i aquelles altres dedicades a l’activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a que l’empresa els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d’acord amb el model recollit en l’annex de l’Ordre SND/307/2020, 30 de març.

 

Més informació:

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020

Ordre SND/307/2020, de 30 de març de 2020