Preguntes freqüents en relació a la prestació extraordinària per a persones treballadores autònomes

El RDL 8/2020, de 17 de març, preveu la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. Aquesta prestació extraordinària s’estén a tots els treballadors autònoms, estiguin o no protegits per la prestació de cessament d’activitat prevista a la Llei General de la Seguretat Social, sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació.

En aquest enllaç podeu consultar la informació: http://www.globalleida.org/prestacio-per-cessament-dactivitat-per-autonoms/

A continuació algunes qüestions d’utilitat per aclarir dubtes:

 

Quins autònoms tenen dret a aquesta prestació?

Els professionals autònoms que les seves activitats hagin quedat suspeses per les autoritats sanitàries i aquells que, malgrat la seva activitat no hagi estat suspesa, la facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació quedi reduïda en un 75% en relació amb la mitjana del semestre anterior.

Es té dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que s’hagi cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat.

Quins són els requisits?

– Estar afiliat i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar. És a dir, el dia 14 de març de 2020.

– En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

Si la persona autònoma no hagués estat d’alta els sis mesos anteriors, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.

– Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà el treballador autònom al pagament perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes.

Fins quan es pot sol·licitar la prestació?

Fins a un mes després de l’entrada en vigor del RD Llei 463/2020, per tant, fins al 14 d’abril de 2020.

Com es demostra la reducció en la facturació?

Mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, que podria ser qualsevol d’aquestes:

– Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes

– Còpia del llibre diari d’ingressos i despeses

– Còpia del llibre registre de vendes i ingressos

– Còpia del llibre de compres i despeses

A més, la documentació ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

Les persones autònomes no obligades a portar llibres que acreditin el volum d’activitat hauran d’acreditar la reducció, almenys del 75% de la facturació exigida, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

A través de la pàgina web de la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals amb la que es tingui coberta la contingència per cessament d’activitat, trobareu informació més detallada de la documentació a aportar i els impresos a emplenar en cada cas.

 

Quina és la quantia de la prestació?

Per a aquelles persones autònomes que tinguin dret a la prestació per acreditar el període mínim de cotització, la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà un 70% de la base reguladora.

Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització.

 

S’ha de tramitar la baixa de la persona treballadora autònoma a la seguretat social?

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa.

Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en un 75% s’ha de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.

Es manté l’obligació de cotitzar?

Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar.

Si les quotes ja estan ingressades, seran retornades a petició de les persones interessades, més els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es puguin realitzar.

Durant quant temps es manté la prestació extraordinària per cessament d’activitat?

Fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en els supòsits de pròrroga que tinguin una durada superior al mes, sempre que es mantinguin els requisits exigits per a la seva concessió.

Hi ha incompatibilitats?

Sí, són incompatibles amb qualsevol altra prestació del Sistema de Seguretat Social que les persones treballadores autònomes percebin o tinguin dret a percebre.

On s’efectua la sol·licitud?

La sol·licitud es presentarà davant la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals col·laboradora de la Seguretat Social amb la qual es tingui coberta la contingència per cessament d’activitat.

Quan concorri la tramitació de la prestació extraordinària per cessament d’activitat amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19 (ERTO), en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional la persona treballadora autònoma haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.