Prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària

 

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, el Govern de la Generalitat ha creat una prestació extraordinària amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics, destinada als treballadors per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut inactivitat i no han tingut ingressos.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

  1. Ésser major de divuit anys.
  2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
  4. No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic, és l’equivalent a l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període.

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres ajuts, prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen de la quantia de la prestació.

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.

Termini: del 15 de juny de 2020 fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Tràmit: Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. Accés al tràmit

Més informació

 Normativa:

Convocatòria (DOGC núm. 8153 de 12.06.2020)

Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (DOGC núm. 8147 de 04.06.2020) – Capítol II