Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’establirà les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

En la norma s’adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions establertes a la declaració de l’estat d’alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica d’esport professional i federació i arxius.

L’ordre ministerial (publicada al BOE núm. 123, del 3 de maig) entra en vigor a les 00:00 hores del dia 4 de maig del 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

L’ordre consta de 4 capítols:

CAPÍTOL I. Condicions per a l’obertura a el públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Respecte a les mesures en l’àmbit del comerç minorista la finalitat de la present ordre és abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la reactivació de l’activitat comercial i de determinades activitats o serveis professionals que requereixen l’obertura al públic d’establiments o locals.

Les condicions en què ha de desenvolupar-se l’obertura al públic d’establiments comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats són:

Es pot procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que la seva activitat va quedar suspesa després de la declaració de l’Estat d’Alarma, en virtut de l’article 10.1 de Reial Decret 463/2020, a excepció d’aquells, que tinguin una superfície superior a 400 metres quadrats o tinguin caràcter de centre comercial o parc comercial o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Sistema de cita prèvia, amb un únic client per cada treballador, sense habilitació de zones d’espera a l’interior.
 • Garantint l’atenció individualitzada al client, amb la deguda separació física, o en cas que aquesta no sigui possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
 • Establiment d’horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que serà coincident amb les franges horàries de les seves passejades i activitat física.

Els establiments que l’obertura al públic estava permesa pel Reial Decret 463/2020, podran continuar oberts en les mateixes condicions que tenien des de l’entrada en vigor de l’esmentat Reial Decret, sens perjudici de l’acompliment de les mesures de seguretat i higiene que recull l’article 3.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar:

 • Al mínim dues vegades al dia neteja i desinfecció, en els termes recollits en l’article 2.1.
 • Rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, en els termes que estableix l’article 2.2.
 • Es garantirà una ventilació adequada.
 • Els clients no podran utilitzar els lavabos, excepte en cas estrictament necessari.
 • Tots els establiments i locals han de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal.

Mesures de prevenció:

 • El titular de l’activitat econòmica complirà amb les obligacions de prevenció de riscos laborals.
 • S’ha d’assegurar que els treballadors compti amb equips de protecció individual adequats al nivell de riscos, així com de gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans o quan això no sigui possible aigua i sabó.
 • L’ús de mascareta serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat de dos metres.
 • Es formarà i informarà a tot el personal de l’ús correcte dels esmentats equips de protecció.
 • Es substituirà el fitxatge per empremta dactilar, o es desinfectarà abans i després de cada ús.
 • La disposició de llocs de treball, torns i altres condicions es modificaran, en la mesura necessària per garantir la distància de dos metres.
 • La distància entre venedor, proveïdor o client serà de, al menys, un metre quan es compti amb elements de protecció i de dos metres sense aquests elements.
 • En serveis que no permetin les distàncies anteriors com el cas de perruqueries, centres d’estètica i fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció oportú.

Mesures de protecció i higiene per a clients:

 • Temps de permanència en l’establiment l’estrictament necessari per a la compra o servei.
 • Quan sigui possible atendre més d’un client al mateix temps, es senyalitzarà de forma clara la distància de seguretat de dos metres amb marques a terra, balises, cartelleria i senyalització.
 • A l’entrada del local s’haurà de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • En establiments de comerç tèxtil, arranjaments de roba o similars, els emprovadors s’utilitzaran per una única persona i després del seu ús es netejarà i desinfectarà.
 • Si el client es prova una peça que finalment no adquireix la peça s’ha de higienitzar.

 

CAPÍTOL II. Condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració

Activitats d’hostaleria i restauració.

 1. Les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 2. En els serveis de lliurament a domicili es pot establir un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.
 3. En els serveis de recollida a l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.

Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, s’ha de garantir la deguda separació física establerta en aquest capítol o, quan això no sigui possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.

 1. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en aquells establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment i procedir a la seva posterior recollida.
 2. Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i restauració.

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

 • Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
 • Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d’COVID-19.

El titular de l’activitat econòmica que es realitzi en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, ja sigui amb caràcter general i de manera específica per prevenir el contagi de l’ COVID19.

En aquest sentit, s’ha d’assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, compostos al menys per màscares, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i / o sabons per a la neteja de mans.

Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments d’hostaleria i restauració.

El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupi en l’establiment haurà de posar, en tot cas, a disposició dels clients:

 • A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
 • A la sortida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

El temps de permanència en els establiments en què es dugui a terme la recollida de comandes serà l’estrictament necessari perquè els clients puguin fer la recollida dels mateixos.

En els establiments en què sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps s’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.

En cas que no pugui atendre individualment a més d’un client al mateix temps en les condicions previstes en l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència en el mateix de més d’un client, llevat d’aquells casos en què es tracti d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

CAPÍTOL III. Condicions en què ha de desenvolupar-se l’activitat esportiva professional i federada

Pel que fa a les mesures de flexibilització relatives a la pràctica de l’esport professional i federat, s’estableixen les condicions concretes en què s’ha de dur a terme la tornada a l’activitat esportiva professional en aquesta primera fase. Aquestes condicions han de ser aplicades sense perjudici del que es disposi en el Protocol bàsic d’actuació per a la tornada als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals elaborat pel Consell Superior d’Esports.

CAPÍTOL IV. Condicions per a l’obertura al públic, realització d’activitats i prestació de serveis en els arxius, de qualsevol titularitat i gestió

S’estableix la reobertura al públic dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació dels serveis que li són propis.

Més informació.