Es podran beneficiar de les mesures aprovades en el Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19:

  • els treballadors i treballadores que com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va donar lloc a la seva inclusió en el Règim General com a artistes en espectacles públics
  • sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació o ordinària prevista en article 262 i següents de el text refós de la Llei general de Seguretat Social.
  • No es poden trobar afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Se li ha de reconèixer durant els períodes d’inactivitat en l’exercici 2020 que responguin a la crisi sanitària, que tenen cobert el període mínim de 20 dies cotitzats en l’any anterior a la situació legal d’atur.

La prestació és incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

 

Termini de presentació de sol·licituds: A partir del 7 de maig de 2020, data d’entrada en vigor del Reial Decret llei 17/2020 i fins la finalització de l’exercici 2020.

Més informació i tràmit

Preguntes freqüents