Aquestes subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:

  • Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
  • Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, que hagi estat admesa a tràmit encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019.
  • Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l’any 2019 o 2020. Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments culturals les galeries d’art, cinemes comercials, teatres, llibreries i sales de música.

No poden optar a aquestes subvencions:

  • Els agents articuladors sectorials. Als efectes d’aquestes bases s’entén per agents articuladors les entitats privades sense afany de lucre que tenen per objecte la defensa i representació dels sectors culturals de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) de l’audiovisual, del llibre, de les arts visuals, i de la música.
  • Les empreses o entitats que, tot i complir amb els requisits de l’apartat 1, únicament han estat beneficiaris o sol·licitants d’ajuts en el marc de les línies de subvencions següents:
    • Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.
    • Subvencions per implementar plans de desenvolupament de públics.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 3 al 29 de juny del 2020, ambdós inclosos

Per a més informació i tràmit.