Organismes responsables: Departament de Cultura i Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya

Aquestes subvencions tenen com a objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció, series documentals o webseries de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

Als efectes de les bases, s’entén per fase de desenvolupament totes aquelles activitats prèvies a l’inici del rodatge necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

S’entén per:

  • Sèrie d’animació: obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts.
  • Sèrie televisiva de ficció: obra audiovisual de ficció per a televisió d’un mínim de dos capítols que manté una unitat argumental en si mateixa i amb continuïtat, almenys temàtica, entre els diferents capítols que la integren.
  • Sèries web de ficció: col·lecció episòdica original de ficció creada de forma específica per ser distribuïda en línia en format d’episodis. La sèrie web ha de tenir entre 5 i 15 episodis i una durada per capítol entre 5 i 15 minuts.
  • Sèries documentals: obra seriada de base documental i de caràcter indagatori que, a través d’un arc argumental que comprèn la totalitat dels episodis, relata una història única. Es permeten seqüències recreades, mitjançant l’ús d’actors, animació o altres recursos expressius, sempre que tinguin la finalitat d’il·lustrar fets reals.
  • Els documentals per a televisió han de tenir una durada prevista, com a mínim, de 52 minuts.
  • Són subvencionables com a llargmetratges televisius les produccions de ficció que incloguin una part de documental, si aquesta és minoritària.

Queden exclosos d’aquesta subvenció:

  • Els projectes el rodatge dels quals s’hagi iniciat en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Els curtmetratges.
  • Els programes per a televisió.
  • Els reality shows, els talent shows, els documentals de natura i vida animal, els documentals de recreació històrica i les docusèries, perquè no es consideren sèries documentals als efectes de les bases.

Les subvencions que preveuen les bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Adreçat a:

Empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació en el projecte de les quals sigui financera.

 

Termini de sol·licitud: del 3 al 25 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Tràmit: Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria. El tràmit només es pot fer per Internet, la documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Accés al tràmit

Més informació