Suspensió temporal parcial o total de contractes laborals: Els ERTOs o Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació per causes relacionades amb el COVID-19

Un ERTO o expedient de regulació temporal d’ocupació és una mesura que permet la suspensió del contracte laboral de forma temporal o una reducció de jornada laboral durant un període determinat.

L’ERTO és, per tant, una autorització temporal per a l’empresa que li permet suspendre un o diversos contractes de treball durant un temps determinat, quedant exempta de pagar als treballadors i treballadores afectats, tot i que continuen vinculats a l’empresa (no és un acomiadament). Durant el temps que dura l’ERTO, la persona treballadora no genera tampoc dret a pagues extra ni vacances.

Un cop finalitzat l’ERTO, la persona treballadora ha de ser readmesa al seu lloc de treball.

Per poder dur a terme un ERTO, aquest ha de tenir caràcter temporal i ser com a conseqüència d’una de les següents causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, o de força major.

 

En quins supòsits es pot tramitar un expedient de regulació d’ocupació per causa de força major?

Segons el Real Decret-Llei 8/2020 tindrà la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

  • La pèrdua d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats.
  • El tancament temporal de locals d’afluència pública.
  • Restriccions al transport públic i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.
  • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
  • Situacions urgents i extraordinàries a causa del contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventius decretats per l’autoritat sanitària.

Tenint en compte això, el nou Reial Decret-Llei 15/2020 introdueix la possibilitat d’apreciar una força major parcial. Aquesta circumstància s’apreciarà quan alguna de les causes anteriorment detallades no afecti la totalitat de la plantilla o a la totalitat de l’activitat, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi.

Què suposa un ERTO per la persona treballadora afectada?

  • Té dret a percebre la prestació d’atur. S’elimina el mínim de temps que la persona treballadora havia d’estar cotitzant per poder rebre les prestacions per desocupació, de manera que tothom pugui accedir a aquests ajuts. La base reguladora per calcular la prestació per desocupació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior.
  • No té dret a una indemnització per acomiadament, ja que a diferència d’un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) no hi ha acomiadament i, per tant, un ERTO no genera dret a indemnització.

 

Per a quantes persones treballadores es pot fer un expedient de regulació d’ocupació?

Amb una persona treballadora ja es pot procedir a la tramitació d’un ERTO.

I durant el període temporal de suspensió de contractes de treball, l’empresa no tindrà l’obligació d’abonar els salaris de les persones treballadores, ja que aquestes passaran a percebre la prestació d’atur.

Durant la suspensió temporal dels contractes de treball s’han de seguir pagant la quota patronal de la seguretat social?

No, hi ha una bonificació de quota patronal per suspensió de contractes per força major:

  • 100% de bonificació de la quota patronal per a empreses de fins a 50 treballadors.
  • 75% per la resta d’empreses.

Hi ha límits respecte a la duració temporal de l’expedient de regulació d’ocupació?

Legalment no hi ha establerta una duració màxima o mínima, el Real Decret 1483/2012 estableix que la duració de les mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada s’ha d’adequar a la situació conjuntural del fet causant.

En el cas dels ERTOs de força major la duració s’ha d’ajustar al temps que dura la causa de força major.

Puc procedir a acomiadar a persones un cop acabada la suspensió originada a l’ERTO?

L’acolliment a un procediment de suspensió temporal per causa de força major obliga a mantenir l’ocupació de les persones treballadores per un termini mínim de 6 mesos posteriors a la represa de l’activitat. (Disposició addicional sisena del RDL 8/2020).

On puc tramitar un ERTO?

Es poden tramitar telemàticament a través del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya https://treball.gencat.cat/ca/inici