El 17 de març, el Govern espanyol va anunciar una línia d’avals de fins a 100.000 milions d’euros  destinada a reforçar la liquiditat de les empreses i autònoms que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics de la Covid-19.

Aquesta línia d’avals depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital i serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant, a fi de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació.

Els Acords de Consell de Ministres de 24 de març, de 10 d’abril , de 5 de maig  i de 19 de maig estableixen l’activació de quatre trams de la Línea que s’han distribuït de la següent manera:

  • 60.000 milions d’euros per a nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions concedits per entitats financeres a autònoms i pimes.
  • 20.000 milions d’euros per a nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions concedits per entitats financeres a empreses que no reuneixin la condició de pime.

 

Percentatge màxim de cobertura de l’aval:

  • En cas d’autònoms i pimes, el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.
  • Per la resta d’empreses que no tinguin la consideració de pime, el 70% de les noves operacions de préstec i el 60% per a les operacions de renovació.

L’aval no cobreix conceptes diferents al principal de l’operació, com el pagament d’interessos, comissions o d’altres despeses inherents a les operacions.

 

Les característiques generals per aquests trams són:

  • Els avals els podran sol·licitar les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019, ni en procediment concursal a 17 de març de 2020 i no es trobin en situació de crisi a 31 de desembre de 2019 segons la normativa de la Unió Europea.
  • Els avals tindran caràcter retroactiu i es podran sol·licitar per préstecs i operacions formalitzades o renovades a partir del 18 de març de 2020.
  • Aplicació del préstec: nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres per atendre les necessitats de finançament com: pagament de salaris; factures proveïdors pendents de liquidar; lloguers de locals, oficines i instal·lacions; subministres; necessitats de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.

El finançament avalat no es podrà aplicar a les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com, a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents. Tampoc es podrà destinar al pagament de dividends, ni de dividends a compte, ni a una finalitat diferent a l’establerta.

  • L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de 5 anys.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins el 30 de setembre del 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea, per Acord de Consell de Ministres.

Per fer-ho, hauran d’adreçar-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi establert els corresponents acords de col·laboració. Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

La Línia està subjecta a la normativa d’ajuts d’Estat de la Unió Europea.

Per a més informació.