Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i l’ocupació (BOE núm. 112 de 22 d’abril).

El Govern ha aprovat un nou reial decret que preveu:

Respecte del Impost sobre Societats, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d’operacions no hagi superat la quantitat de 600.000€ exerceixin l’opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l’esmentat Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de l’esmentada modalitat de base imposable.

D’altra banda, s’adapten, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que, al estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.

I s’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim especial de la agricultura, ramaderia i pesca del Impost sobre el Valor Afegit, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.

D’aquesta manera, al poder determinar la quantia del seu rendiment net d’acord amb el mètode d’estimació directa, podran reflectir de manera més exacta la reducció d’ingressos produïda en la seva activitat econòmica com a conseqüència de l’COVID-19, sense que aquesta decisió afecti el mètode de determinació dels rendiments aplicable en els següents exercicis.

Finalment, en relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit:

  • Atès que el confinament ha fet incrementar la demanda de productes culturals i d’informació dels ciutadans, per facilitar l’accés als llibres, diaris i revistes digitals, es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als mateixos, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.
  • S’estableix fins el 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu del 0% de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari quan els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

 

Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries (BOE-A-2020-4448 de 15 d’abril)

 

El Govern ha aprovat el reial decret que dóna llum verda a l’ajornament fins al 20 de maig del pagament d’IVA, IRPF i l’impost de societats per a pimes i autònoms que facturin menys de 600.000 euros a l’any, una mesura que afectarà també a Ajuntaments i empreses públiques.

La mesura suposa allargar el termini de presentació dels impostos que tenien com a data límit el 20 d’abril, que és quan vencia el termini per presentar la liquidació de l’IVA del primer trimestre, així com els pagaments fraccionats de l’IRPF i l’impost de societats, al dia 20 de maig.

Per tant, Hisenda atorga una moratòria de 30 dies als contribuents que més dificultats tenen a l’hora de presentar els seus llibres de comptes, factures o autoliquidacions després d’aprovar l’estat d’alarma.

No obstant això, tots aquells autònoms i empreses per sota dels 600.000€ de facturació a l’any que hagin presentat ja les liquidacions corresponents al 1r trimestre del 2020 es retardarà el pagament de forma automàtica fins al 20 de maig.

 

Les mesures anteriors se sumen a l’ajornament de fins a 6 mesos dels pagaments d’impostos a l’Agència Tributària previst al Reial Decret Llei “COVID-19”

Els detalls sobre aquest règim transitori excepcional en l’àmbit dels ajornaments de deute tributari i previst al Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 són:

  • S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data d´entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos. Per tant, inclou les declaracions del 1r trimestre de 2020.

  • És requisit necessari per a la concessió de l´ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d´operacions no superior a 6.010.121,04 € l´any 2019.

  • El límit màxim susceptible d´ajornar amb dispensa de garanties és d´una quantitat igual a  000 euros, conjuntament per tots els deutes  ajornats.

  • Les condicions de l’ajornament són una concessió de termini de sis mesos i la no meritació d´interessos durant els primers tres mesos de l´ajornament.
  • Excepcionalment, s´aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l´Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s´acrediti que no s´han cobrat les quotes d´IVA repercutides.

En aquest enllaç de l’agència tributària trobareu les instruccions per a sol·licitar l’aplaçament previst en el Reial Decret Llei “COVID-19”.

 

Més informació.