DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

GLOBALLEIDA és un projecte inter-institucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions.

Missió

Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

Visió

Esdevenir el referent a la demarcació de Lleida en l’àmbit del foment de l’emprenedoria i de l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials,i la projecció exterior del territori per tal de contribuir al seu desenvolupament econòmic, empresarial i territorial.

 
Ramon Roca

Ramon Roca

President

En un món globalitzat tu sol no ho pots fer tot, has de saber buscar els teus socis. “Jo crec que és tant important  saber on és el coneixement i anar-lo a buscar com tenir-lo tu mateix. GLOBALLEIDA és un referent en emprenedoria i una oportunitat per a la promoció econòmica de les terres de Lleida.
Miquel Pueyo

Miquel Pueyo

Alcalde de Lleida

Jaume Saltó

Jaume Saltó

President de la Cambra de Comerç de Lleida

Joan Talarn

Joan Talarn

President de la Diputació de Lleida

Carles Giribet

Carles Giribet

President de la Cambra de Comerç de Tàrrega

Jaume Puy

Jaume Puy

Rector de la Universitat de Lleida

Ramón Roca

Ramón Roca

President

En un món globalitzat tu sol no ho pots fer tot, has de saber buscar els teus socis. Jo crec que és tant important  saber on és el coneixement i anar-lo a buscar com tenir-lo tu mateix. GLOBALLEIDA és un referent en emprenedoria i una oportunitat per a la promoció econòmica de les terres de Lleida.
Miquel Pueyo

Miquel Pueyo

Alcalde de Lleida

Joan Talarn

Joan Talarn

President de la Diputació de Lleida

Jaume Puy

Jaume Puy

Rector de la Universitat de Lleida

 Jaume Saltó

Jaume Saltó

President de la Cambra de Comerç de Lleida

Carles Giribet

Carles Giribet

President de la Cambra de Comerç de Tàrrega

Valors

E

Cooperació

La col·laboració entre institucions permet aprofitar tots els recursos disponibles al territori de Lleida així com establir aliances públicoprivades.
E

Coordinació

La coordinació i integració dels recursos permet oferir un ampli ventall de serveis, tendir a l’autofinançament i a la suficiència de les diferent àrees operatives.
E

Eficiència

L’orientació a resultats de GLOBALLEIDA suposa sistemes d’avaluació i millora contínua amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis i la generació de valor.
E

Desenvolupament del talent

La formació contínua, el treball en equip i la transversalitat són factors clau per al lideratge, desenvolupament i gestió de projectes amb garantia d’èxit i excel·lència.
E

Visibilitat

La integració de recursos econòmics i humans permet orientar-se a projectes tractors d’alt impacte que donen gran visibilitat i projecció exterior al territori.
E

Territorialitat

És un compromís de GLOBALLEIDA mantenir una presència significativa en tot el territori lleidatà i contribuir al seu desenvolupament.

Eixos

E

Persones

El coneixement és el principal actiu que condicionarà el nivell de benestar social en elfutur. Així doncs, en l’economia actual, el coneixement i les persones són la clau de la competitivitat.
E

Empreses

La dimensió empresarial és una de les limitacions més importants de les empreses lleidatanes, donat que aquest factor condiciona tant el seu accés a nous mercats com la seva capacitat de recerca i innovació. Cal que les empreses assoleixin la seva dimensió mínima eficient, és a dir, la dimensió que necessiten en cada cas per competir de forma eficient en un entorn global.
E

Territori

Desenvolupar la demarcació de Lleida com un territori atractiu i connectat, tant internament com amb l’exterior. El desenvolupament de infraestructures, ja siguin de comunicacions com culturals i tecnològiques, juguen un paper fonamental per tenir un territori connectat i per configurar un territori atractiu i obert.

DOCUMENTACIÓ

En aquest apartat es publiquen documents vinculats a l’entitat en l’àmbit administratiu, organitzatiu i els referents a la activitat que es realitza.

Catàleg de Serveis 2019

Catálogo de Servicios 2019

Portfolio of services

Memòria d'activitats 2019

Comite Executiu, 8 d'octubre de 2020

PERFIL DEL CONTRACTANT

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent, i també dels operadors econòmics dels mercats públics, la Plataforma de serveis de contractació pública.

La Plataforma es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic. A més, la Plataforma està plantejada com un sistema obert, que possibilita la incorporació d’altres administracions públiques de Catalunya, que poden, a més de publicar el seu perfil de contractant, disposar del conjunt de serveis que la Plataforma ofereix als operadors públics i als privats.

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la Plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment de les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos associats a la contractació pública.

Finalment, tal com exigeix l’article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’aplicació informàtica que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d’un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits en el Text refós esmentat.

El president de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

PRESENTACIÓ I SEGUIMENT DE L’ESTAT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ALS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Informació del Servei

Aquest servei permet la presentació i seguiment de l’estat de factures electròniques a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms a través de mitjans telemàtics.

La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s’utilitza el paper com a suport sinó un fitxer informàtic el qual es pot enviar telemàticament al client.

En definitiva, es tracta d’un document electrònic que conté totes les dades d’una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté.

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran facturar en format electrònic, estant obligades, en qualsevol cas:

  1. Societat anònimes
  2. Societats de responsabilitat limitada
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola
  4. Establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  5. Unions temporals d’empreses
  6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a la Diputació de Lleida o els seus organismes autònoms independentment de l’import podrà fer-ho en format electrònic.

AtencióLes factures que es presentin en suport paper quan, en aplicació del que s’acaba d’establir, s’haurien d’haver presentat en suport electrònic, es consideraran no presentades i no iniciaran el procés de tramitació administrativa de la factura.

Requisits per accedir al Servei

Per a la presentació de factures electròniques cal aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei 25/2013, s’haurà de presentar en format facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a major informació sobre aquest format de factura electrònica podeu consultar l’enllaç: www.facturae.es.

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae, la factura electrònica que es presenti a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms haurà d’incorporar necessàriament emplenats els següents camps que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i així la tramitació de la seva validació interna.

E
El número de contracte o expedient de contractació que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverContractReference.
E
El número de comada o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.
E
En tots els casos, la identificació dels òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, amb la següent codificació (per factures enviades al Consorci Globalleida):
^
Oficina Comptable, amb el codi I00000524, sota el rol Fiscal (01)
^
Òrgan Gestor, amb el codi I00000524, sota el rol Receptor (02)
^
Unitat tramitadora, amb el codi I00000524, sota el rol Pagador (03)
Atenció: Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

Per a més informació en relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i com podeu generar-la consulteu el següent enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses/Que-es.

Per altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament us seran requerides les següents dades de la factura:

E
Número de factura
E
CIF del receptor
E
Any fiscal
E
Import total
E
NIF/CIF de l’emissor

Com accedir al Servei

A la Seu electrònica de la Diputació de Lleida, a través del servei e.FACT del Consorci AOC, sense certificat digital, mitjançant el següent enllaç.
A partir del moment en que el servei e.Fact estigui integrat tecnològicament amb el Punt General d’Entrada de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe, els proveïdors podran, a la seva elecció, presentar les factures en aquest servei, que les remetrà automàticament al servei e.Fact.

En aquest enllaç podeu trobar informació de detall de com podeu emetre una factura electrònica, presentar-la a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i fer-ne seguiment del seu estat.

Podeu accedir a més informació relacionada al mateix servei e.FACT. No obstant, per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica o, en general, sobre la relació telemàtica amb la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms podeu contactar-nos a través dels següents mitjans:

Correu-e: mbaradad@globalleida.org  Tel. 973 72 55 22

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei e.FACT podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT:

Correu-e: efact@aoc.cat  Tel. 902 013 448 – 902 013 448

Igualment, per a consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei FACe podeu adreçar-vos al responsable del servei FACe mitjançant el següent formulari de contacte en línia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 14:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Av. Tortosa, 2 - Edifici Mercolleida
25005 Lleida