DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT

GLOBALLEIDA, marca integrada en el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, un nou instrument al servei de la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran que respon a les noves necessitats accelerades per la Covid-19 que demanen cobrir l’empresariat i l’emprenedoria lleidatana.

Entre les atribucions que te el nou ens, hi figuren la de potenciar programes propis, la formació als tècnics del món local en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, així com la creació d’un Consell Consultiu amb representants de tots els sectors econòmics i una oficina de captació d’inversions  amb representació del G6.

Missió

Contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

Visió

Esdevenir el referent a la demarcació de Lleida en l’àmbit del foment de l’emprenedoria i de l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials,i la projecció exterior del territori per tal de contribuir al seu desenvolupament econòmic, empresarial i territorial.

Valors

E

Cooperació

La col·laboració entre institucions permet aprofitar tots els recursos disponibles al territori de Lleida així com establir aliances públicoprivades.
E

Coordinació

La coordinació i integració dels recursos permet oferir un ampli ventall de serveis, tendir a l’autofinançament i a la suficiència de les diferent àrees operatives.
E

Eficiència

L’orientació a resultats de GLOBALLEIDA suposa sistemes d’avaluació i millora contínua amb l’objectiu de maximitzar la qualitat dels serveis i la generació de valor.
E

Desenvolupament del talent

La formació contínua, el treball en equip i la transversalitat són factors clau per al lideratge, desenvolupament i gestió de projectes amb garantia d’èxit i excel·lència.
E

Visibilitat

La integració de recursos econòmics i humans permet orientar-se a projectes tractors d’alt impacte que donen gran visibilitat i projecció exterior al territori.
E

Territorialitat

És un compromís de GLOBALLEIDA mantenir una presència significativa en tot el territori lleidatà i contribuir al seu desenvolupament.

DOCUMENTACIÓ

En aquest apartat es publiquen documents vinculats a l’entitat en l’àmbit administratiu, organitzatiu i els referents a la activitat que es realitza.

Catàleg de Serveis 2019

Catálogo de Servicios 2019

Portfolio of services

Memòria d'activitats 2019

Comite Executiu, 8 d'octubre de 2020

PRESENTACIÓ I SEGUIMENT DE L’ESTAT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ALS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Informació del Servei

Aquest servei permet la presentació i seguiment de l’estat de factures electròniques a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms a través de mitjans telemàtics.

La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s’utilitza el paper com a suport sinó un fitxer informàtic el qual es pot enviar telemàticament al client.

En definitiva, es tracta d’un document electrònic que conté totes les dades d’una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté.

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran facturar en format electrònic, estant obligades, en qualsevol cas:

  1. Societat anònimes
  2. Societats de responsabilitat limitada
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola
  4. Establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  5. Unions temporals d’empreses
  6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a la Diputació de Lleida o els seus organismes autònoms independentment de l’import podrà fer-ho en format electrònic.

AtencióLes factures que es presentin en suport paper quan, en aplicació del que s’acaba d’establir, s’haurien d’haver presentat en suport electrònic, es consideraran no presentades i no iniciaran el procés de tramitació administrativa de la factura.

Requisits per accedir al Servei

Per a la presentació de factures electròniques cal aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei 25/2013, s’haurà de presentar en format facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a major informació sobre aquest format de factura electrònica podeu consultar l’enllaç: www.facturae.es.

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae, la factura electrònica que es presenti a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms haurà d’incorporar necessàriament emplenats els següents camps que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i així la tramitació de la seva validació interna.

E
El número de contracte o expedient de contractació que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverContractReference.
E
El número de comada o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.
E
En tots els casos, la identificació dels òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, amb la següent codificació (per factures enviades al Consorci Globalleida):
^
Oficina Comptable, amb el codi I00000524, sota el rol Fiscal (01)
^
Òrgan Gestor, amb el codi I00000524, sota el rol Receptor (02)
^
Unitat tramitadora, amb el codi I00000524, sota el rol Pagador (03)
Atenció: Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

Per a més informació en relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i com podeu generar-la consulteu el següent enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses/Que-es.

Per altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament us seran requerides les següents dades de la factura:

E
Número de factura
E
CIF del receptor
E
Any fiscal
E
Import total
E
NIF/CIF de l’emissor

Com accedir al Servei

A la Seu electrònica de la Diputació de Lleida, a través del servei e.FACT del Consorci AOC, sense certificat digital, mitjançant el següent enllaç.
A partir del moment en que el servei e.Fact estigui integrat tecnològicament amb el Punt General d’Entrada de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe, els proveïdors podran, a la seva elecció, presentar les factures en aquest servei, que les remetrà automàticament al servei e.Fact.

En aquest enllaç podeu trobar informació de detall de com podeu emetre una factura electrònica, presentar-la a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i fer-ne seguiment del seu estat.

Podeu accedir a més informació relacionada al mateix servei e.FACT. No obstant, per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica o, en general, sobre la relació telemàtica amb la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms podeu contactar-nos a través dels següents mitjans:

Correu-e: mbaradad@globalleida.org  Tel. 973 72 55 22

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei e.FACT podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT:

Correu-e: efact@aoc.cat  Tel. 902 013 448 – 902 013 448

Igualment, per a consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei FACe podeu adreçar-vos al responsable del servei FACe mitjançant el següent formulari de contacte en línia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tel. 973 725 522
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida
 

 

HORARI D'ATENCIÓ
De dilluns a divendres:
Matí:  de 8:00 a 15:00 h

 

CONTACTA AMB NOSALTRES
Rambla Ferran 21 9a planta
25007 Lleida