Ajut adreçat a famílies amb dificultats sobrevingudes i temporals degudes a la pandèmia de la COVID-19 per fer front al pagament del lloguer del seu domicili habitual.

Organisme atorgant: Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’habitatge de Catalunya

 

Beneficiaris

Per poder obtenir la condició de beneficiaris dels ajuts, les persones físiques majors d’edat que els sol·licitin han d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur; expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO); o hagi vist reduïda la jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari; o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a:

Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (en endavant, IPREM).

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar. L’increment aplicable per fill/a a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill/a en el cas d’unitat familiar monoparental.

Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar.

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33%, una situació de dependència o una malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill/a a càrrec.

En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer pateixi una paràlisi cerebral, una malaltia mental, o una discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o tingui una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per dur a terme una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l’IPREM.

 • Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que la persona sol·licitant tingui la residència legal a Catalunya, acreditada amb una autorització de residència obtinguda d’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i amb el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el seu Reglament.
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui, com a màxim, de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

Les modalitats d’aquests ajuts són:

 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer.
 • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

Quantia

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de 2020.

Les quanties màximes de l’ajut varien segons la ubicació de l’habitatge:

 • Barcelona ciutat i la seva demarcació: 750 euros mensuals.
 • Demarcació de Girona i Tarragona: 500 euros mensuals.
 • Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.
 • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 350 euros mensuals.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Lloc de presentació

Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Accés al tràmit

Termini de presentació:

Fins al 30 de setembre de 2020.

Més informació: web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8135 de 18.05.2020)

Decret llei (DOGC núm. 8107 – 09.04.2020)