Línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement

 

Entitat atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT per mitjà de l’ICF

L’objecte d’aquesta línia és la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos i de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de projectes d’inversió i circulant per atendre la recuperació de l’activitat de les empreses incloses dins l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC) que resultin afectades per les situacions d’emergència següents: accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes i ventades. També s’hi inclouran aquelles altres situacions d’emergència que es determinin mitjançant l’aprovació del Govern.

 

Beneficiaris

Empreses dels àmbits sectorials competència del DEMC, d’acord amb les funcions i els àmbits de competència determinats en els decrets de reestructuració del DEMC vigents i de determinació dels àmbits de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les empreses beneficiàries hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.

 

Accions subvencionables


Seran elegibles els projectes d’inversió i/o de circulant que comportin una despesa mínima de 50.000,00 euros en la recuperació de l’activitat perjudicada o malmesa per una situació de risc o emergència, com ara accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes i ventades, o qualsevol altra causa que per acord del Govern es pugui determinar. Les despeses elegibles hauran de ser posteriors a la data en què s’hagi ocasionat la situació d’emergència o risc.

 

Quantia

Els ajuts consistiran en la bonificació de fins a un màxim del 100% dels interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF). En cada convocatòria s’especificarà l’import màxim d’interès que es bonificarà i l’import bonificat s’especificarà en la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut.
De manera complementària, es podrà atorgar una garantia de fins a un màxim del 80% del risc viu del préstec formalitzat per l’ICF.

 

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que s’indica.

 

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre i fins que s’exhaureixi el pressupost.

 

Per a més informació