Línia 5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Objectiu:

Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel RD-463/2020.

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Requisits:

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Quantia de la subvenció:

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.

Període per presentar les sol·licituds:

Des del 30 d’abril de 2020 fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Per a més informació.