El Reial Decret-Llei 8/2020, publicat el 17 de març, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, dins de l’àmbit laboral s’ha previst:

  1. A) Mesures de suport a les persones treballadores:

1) S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permeti (article 5).

  • Les mesures excepcionals de caràcter laboral que s’estableixen a la norma tenen com a objectiu principal garantir que l’activitat empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat un cop hagi passat la situació d’excepcionalitat.
  • En conseqüència, preferentment s’establiran sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjans alternatius, com el treball a distància.
  • Amb aquest objectiu, en aquells supòsits en què aquesta modalitat de treball no estigués prevista s’entendrà acomplerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona treballadora.

2) Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura (article 6).

Aquelles persones treballadores que acreditin deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet, així com respecte de familiars per consanguinitat de fins al segon grau, tindran dret a l’adaptació o reducció de la seva jornada d’acord amb les previsions següents, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

Aquest és un dret individual de les persones treballadores, que ha de tenir com a pressupòsit el repartiment corresponsable de les obligacions de cura i ha de ser justificat, raonable i proporcional en relació amb la situació de l’empresa, sobretot en el supòsit que diverses persones treballadores accedeixin a l’esmentat dret individual dins de la mateixa empresa.

El dret d’adaptació de jornada pot versar sobre la distribució del temps de treball o sobre qualsevol altre aspecte de les condicions de treball (canvi de torn, alteració de l’horari, canvi de funcions, canvi de la forma com es presta el treball -p. ex. treball a distància-) dins de les possibilitats de l’empresa, quan es puguin implementar de manera raonable i proporcionada.

Així mateix, les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de jornada de treball, amb reducció proporcional de salari, en les situacions previstes a l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19. La seva regulació seguirà sent la prevista als articles 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors, amb les particularitats que la sol·licitud ha de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada.

S’entendrà que existeixen aquestes circumstàncies excepcionals quan:

– Sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades anteriorment, que per raons d’edat, malaltia o discapacitat necessitin atenció personal i directa com a conseqüència del COVID-19.

– Les autoritats adoptin decisions relacionades amb el COVID-19 que impliquin el tancament dels centres educatius o de qualsevol altra índole que dispensin cura o atenció a la persona que la necessiti.

– La persona que fins ara s’hagi encarregat de l’assistència o cura directa d’aquests familiars no pugui seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

L’article també preveu que quan una persona treballadora ja es trobés gaudint d’una adaptació de la seva jornada per conciliació o reducció de jornada, o qualsevol altre dret de conciliació previst a l’ordenament laboral, podrà renunciar-hi temporalment o podrà demanar que es modifiquin els termes del seu gaudiment mentre duri la situació d’excepcionalitat, sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals indicades anteriorment.

3) Amb caràcter excepcional i vigència limitada d’un mes, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de declaració d’estat d’alarma, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, les persones treballadores autònomes que hagin de suspendre les seves activitats en virtut del previst al mateix Reial Decret, o quan la seva facturació en el mes anterior al de sol·licitud de la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindrà dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat.

Podeu trobar informació ampliada de la prestació per cessament d’activitat per autònoms a:

http://www.globalleida.org/prestacio-per-cessament-dactivitat-per-autonoms/

  1. B) Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal d’activitat per tal d’evitar acomiadaments (ERTO)

Es promouen els ajustaments temporals de plantilla a través de la flexibilització dels ERTOs, que causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva i no els computarà a efectes del seu posterior cobrament.

Podeu trobar informació ampliada sobre la suspensió temporal parcial o total de contractes laborals per causes de força major (ERTO)

http://www.globalleida.org/suspensio-temporal-parcial-o-total-de-contractes-laborals-per-causes-de-forca-major/

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf