Línia de Cobertura de circulant COVID-19 per a empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització a través de Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE)

A continuació es detallen les condicions generals necessàries per accedir a un préstec aval d’aquesta línia:

A qui va adreçatEmpreses que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la covid-19 i que s’enfrontin a un problema de liquiditat o manca d’accés al finançament.

Que siguin empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització.

Requisits d’internacionalitzacióEmpreses en què el negoci internacional, segons l’última informació financera disponible, representi almenys un terç de la seva xifra de negoci.

o

Empreses que siguin exportadores regulars (empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys independentment de l’import exportat).

ImportsPer crèdits amb venciment superior al 31/12/2020, el principal no podrà excedir de:

  • Doble massa salarial 2019.
  • 25% facturació 2019.
  • Necessitats liquiditat justificades per 18 mesos en casos de pime.

Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin avalades.

Elegibilitat del préstecCrèdits de circulant formalitzats amb posterioritat al 17 març 2020.

Els avals podran sol·licitar-se fins al 18 de setembre 2020.

Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre del 2019 ni amb situació impagament amb empreses sector públic.

Els acreditats no poden estar en procediment concursal o pre-concursal ni en situació de crisi a 31 desembre de 2019.

Condicions aval per a pimes i autònoms
  • 0,2 % per a avals amb un venciment de fins a 1 any.
  • 0,3 % per a avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.
  • 0,8 % per a avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.
Cobertura aval 

80 % de l’import dels préstecs.

 

Període 

Fins a 5 anys.

 

InterèsL’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions  finançament que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.
Aplicació préstecNous crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora que responguin a noves necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària de la covid-19 i no a situacions prèvies a la crisi actual.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

Les empreses interessades a acollir-se a aquesta línia s’hauran de dirigir a l’entitat financera amb la qual desitgin fer el contracte de crèdit.

Aquesta línia de préstec és compatible amb un expedient de regulació temporal d’ocupació.

 

Per a més informació.