Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d’euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.

Es tracta d’un ajut extraordinari de 200 euros, en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics i serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

Entre les persones que s’hi poden acollir s’hi inclouen els treballadors o treballadores per compte propi que han de complir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • La persona sol·licitant ha de tenir familiars a càrrec que convisquin amb ella.
  • Haver suspès o reduït la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19
  • Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
  • Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquests efectes es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen part de la unitat familiar.

 

Termini per presentar sol·licituds: del 30 d’abril fins que s’exhaureixin els fons destinats a la prestació.

Sol·licitud: Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.

Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Accés al tràmit

Preguntes freqüents sobre la prestació

 

Més informació (web Departament de Treball)

 

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8123 de 29.04.2020)

Decret Llei (DOGC núm. 8123 de 29.04.2020)