Prestació per cessament d’activitat per autònoms

La Tresoreria General de la Seguretat Social atorgarà amb caràcter excepcional una prestació als autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Tipus d’ajut: Laboral

 

Adreçat a:

Treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, o quan la seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

 

Import:

La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, que s’obté de la mitjana de les bases cotitzades en els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

Quan no s’acrediti un període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms, o si és el cas, del Règim especial dels Treballadors de la Mar.

 A més, les persones beneficiàries estaran exemptes de pagar la cotització a la Seguretat Social durant la durada de la prestació.

 

Requisits dels sol·licitants:

Estar afiliats i d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març), al règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o Autònoms, o si és el cas, en el Règim Especial de Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

  1. En el cas de que la seva activitat no sigui una de les suspeses per imposició del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada al semestre anterior.
  2. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. Tot i així, si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor invitarà al pagament al treballador autònom per a que en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a la adquisició del dret a la protecció.
  3. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat per el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que compleixin els requisits establerts en aquest apartat.

Període:

És una mesura de caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, del 14/03/2020 al 14/04/2020, o fins el darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, en cas de prorrogar-se per un període superior a un mes.

El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Sol·licitud:

La sol·licitud es presentarà davant la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals col·laboradora de la Seguretat Social amb la qual es tingui coberta la contingència per cessament d’activitat.

 

Més informació:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf