Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19

Organismes responsables: Departament de Cultura i Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta subvenció és contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia d’ajuts és incompatible amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19.

Adreçat a:

a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

 1. Que tenien aprovada o programada una actuació professional o més d’una fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants, els quals no en disposen. La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques és l’òrgan que haurà d’haver validat la programació de l’entitat sol·licitant a l’aplicació Programa.cat.
 2. Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
 3. Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 4. Que havien estat contractats per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per a realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 5. Que havien estat contractats per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 6. Que havien estat contractats o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur-ne a terme la restauració.

b) Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits següents:

 1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
 2. Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

 

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable l’import que es preveia ingressar per l’activitat cancel·lada, que consisteix, segons el supòsits:

 • En el cas dels supòsits que consten als apartats a.1 i a.2: els honoraris de caixet corresponents a la subvenció de la Generalitat i diputacions que constin al Programa.cat o, en el cas dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o les entitats organitzadores dels festivals d’arts escèniques o dels circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
 • En el cas dels supòsits de l’apartat a.3: els honoraris acceptats per l’equipament d’arts visuals on s’havia de desenvolupar el projecte.
 • En el cas dels supòsits dels apartats a.4 i a.5: la facturació prevista per a les tasques contractades corresponent als mesos en què s’ha suspès el contracte.
 • En el cas dels supòsit de l’apartat a.6: els honoraris acordats amb el titular del bé moble o de l’element arqueològic o artístics integrat en el patrimoni immoble per la seva restauració.
 • En el cas dels supòsits dels apartats b.1 i b.2: els ingressos propis previstos, prenent com a referència la mateixa activitat de l’edició anterior.

 

Quantia

L’import màxim de la subvenció s’estableix de la manera següent:

 • Per als supòsits que consten en els apartats a.1 i a.2, la part del caixet que havia de pagar la Generalitat i les diputacions i que havia de ser una subvenció en espècie a l’ens local programador en el cas de la línia de subvencions per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (Resolució CLT/163/2020, de 27 de gener, publicada al DOGC núm.8053, de 30.1.2020) o el 40% del cost del caixet de cada espectacle, en les programacions dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), dels festivals d’arts escèniques o dels circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
 • Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions o per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat, d’acord amb la taula següent:
Import de la pèrdua d’ingrésSubvenció
Fins a 3.000 euros80% de la pèrdua d’ingrés
Més de 3.000 euros fins a 10.000 euros70% de la pèrdua d’ingrés
Més de 10.000 euros7.000 euros o el 60 % de la pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

 

Termini de sol·licitud: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Tràmit: Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i s’haurà de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. El tràmit només es pot fer per Internet, la documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Accés al tràmit

Procediment de concessió: règim de concurrència no competitiva (es resol per ordre cronològic de presentació fins a exhaurir el crèdit disponible).

Més informació

 

Normativa